Åkerinäringen

Film om Åkerinäringens färdplan från 2019

Åkerinäringen har en central roll för företagande och handel. Lastbilstrafiken, både tunga och lätta, släpper ut motsvarande cirka fem miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen, vilket utgör cirka en fjärdedel av utsläppen i transportsektorn.

Mål i åkerinäringens färdplan

2030: 70 procent lägre utsläpp från tung lastbilstrafik i Sverige (jämfört med 2010)

2045: Inrikes lastbilstrafik är helt fossilfri

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • Hållbara transportaffärer. Åkeri och kund skapar tillsammans förutsättningar för att reducera transporternas klimatpåverkan.
  • Fossilfria drivmedel. Drivmedelsval anpassas efter förutsättningarna för respektive transportuppdrag.
  • Teknisk utveckling. Minimera energianvändning och utsläpp genom effektivare fordon och tekniska hjälpmedel.
  • Transporteffektivisering. Få med så mycket last som möjligt och köra så effektivt som möjligt, både vad gäller val av sträckor och framförande av fordon.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Andelen förnybart ökar

Allt fler åkerier ställer idag om till förnybara drivmedel och ett ökat intresse finns också för nya tekniker såsom gas och el. Konsumentnära verksamheter ställer idag ofta långtgående krav på transporter med låg klimatpåverkan. Några exempel på åkerier som ligger långt fram i omställningsarbetet är Ernst Express som med hjälp av HVO, RME och ED95 nu är i princip fossilfria, Alfredssons Transporter som var tidiga att satsa på flytande biogas och Tommy Nordbergh åkeri som beställde den första serietillverkade ellastbilen i Europa.

Tyngre fordon har minskat utsläppen

Ett antal åkerier har tagit tyngre fordon i drift på den del av vägnätet som har öppnats upp för transporter med fordon upp till 74 ton. Det reducerar dessa transporters klimatpåverkan med cirka tio procent per transporterat ton och ökar trafiksäkerheten genom ett minskat antal lastbilar på vägarna.

Fair transport har utvecklats till åkerinäringens hållbarhetscertifiering

Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier för att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatmedvetet och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Att använda tyngre och längre ekipage skulle möjliggöra energieffektivare transporter och både gynna klimatet och minska kostnaderna. Idag begränsas detta dock genom regler mot långa fordon och av att bara en mycket begränsad del av vägnätet är godkänt för riktigt tunga transporter.

En förutsättning för att nå klimatmålet för inrikes transporter är att det finns tillgång på biodrivmedel. Idag är möjligheten att tanka fossilfritt begränsad i stora delar av Sverige och de stödåtgärder som finns för biodrivmedel är tidsbegränsade, vilket skapar osäkerhet kring framtida tillgänglighet och dämpar investeringsviljan i ny teknik.

Efterfrågan på eldrivna lastbilar begränsas idag av det högre inköpspriset men också av att det ännu inte finns en tillräckligt utbyggd  laddinfrastruktur  sommöter åkeriernas logistikbehov på prioriterade vägstråk eller på terminaler.