Åkerinäringen


I färdplanen analyseras vägen framåt för hur sysselsättning och lönsamhet kan öka parallellt med att utsläppen minskar. Det handlar om hur politiken och näringen kan hjälpas åt med övergången till andra drivlinor, hur transporterna kan effektiviseras med ökad fyllnadsgrad och optimering av rutter och hur upphandlingar kan styras på ett sätt som gör att låga utsläpp premieras.

Genomfört år 2018-2020

 • Ett antal stora transportköpare efterfrågar bättre och mer transparent utsläppsdata.
 • Ett antal stora transportköpare vidtar åtgärder för att effektivisera logistikplaneringen.
 • Elektrifieringskommissionen är tillsatt: 5 miljoner kronor per år fram till år 2022 ska bidra till att skynda på elvägar, laddinfrastruktur och ellastbilar.
 • Satsningar på biogas: 32 företag har ansökt och fått stöd för totalt 159 lastbilar.

Sammanfattning

Åkeriföretagens tjänster är en förutsättning för handel, byggande och industri i hela Sverige. Viktiga faktorer för att minska utsläpp är att byta till förnybara drivmedel, och att effektivisera körsträckan samt att få med så mycket gods som möjligt vid varje körning. De senaste årens utsläppsminskningar beror på en ökad andel förnybara drivmedel.

I mars 2018 svarade Sveriges Åkeriföretags medlemmar att de främsta drivkrafterna för att de ska arbeta med att minska sina utsläpp är att kunden efterfrågar det, att det är ekonomiskt gynnsamt att snåla med bränslet, samt att de vill bidra till hejdandet av den globala uppvärmningen. Att lyckas göra så är en fråga om marknadsföring och samverkan längs hela transportkedjan eftersom fossilfria transporter är ett premiumalternativ idag.

Lastbilstrafiken står för mer än tre fjärdedelar av det gods som transporteras i Sverige. Dessa transporter är i huvudsak kortväga, nästan 80 procent är på sträckor kortare än 500 kilometer. Åkerinäringen är långt ifrån
homogen, där de största segmenten grovt kan delas in i fjärrtrafik, distribution, bygg- och anläggningstransporter och renhållning. Några av de vanligaste varugrupperna var 2016 styckegods, avfall och malm och andra utvinningsprodukter.

Nyckeln såväl som lösningen när det kommer till att minska utsläppen av växthusgaser ligger i att de tunga lastbilarna kör nästan uteslutande (till 97,5 %) på diesel. Att diesel är så dominerande förklarar både framgången med biodieseln HVO som energimässigt är identisk med fossil diesel och heller inte kräver några förändringar i infrastruktur eller motorer. Framgången är därför också orsaken till de senaste årens minskningar i utsläpp från den tunga trafiken. Mellan 2010 och 2016 har utsläppen minskat med 25 procent, trots ett ökat trafikarbete.

Åkeriföretagen arbetar med att minska utsläpp genom att effektivisera rutter och lastfyllnad, praktisera sparsam körning, och investera i nya, mer effektiva fordon.

Förnybar energi, smartare logistik, bättre fordon och kvalitetskonkurrens är de förändringar som kommer att ta åkerinäringen till fossilfrihet.

Den svenska åkerinäringen har egentligen goda förutsättningar för att ställa om de tunga transporterna till fossilfrihet. Den politiska viljan har stakat ut riktningen och potential för att skala upp produktion av biodiesel och andra förnybara drivmedel finns. En viktig framgångsfaktor är också de högre mått- och viktdimensionerna samt att fordonsteknisk innovation är ett stenkast bort.

Utmaningen ligger snarast i att efterfrågan på fossilfria transporter är större än betalningsviljan. De hinder som hanteras i åkerinäringens färdplan berör främst konkurrensförhållandet på den internationella marknaden. Nya affärsmodeller och möjligheter i en fossilfri åkerinäring fokuserar på klimatstyrande upphandlingar och inköp av transporter.

Effektiv logistik

 • ITS: uppkopplad logistik
 • Högkapacitetsfordon
 • Acceptans för tidsbestämda leveranser och upphämtning snarare än justin-time

Energi

 • Biodiesel
 • Biogas
 • Vätgas
 • Etanol
 • Elväg
 • Elfordon

Konkurrens

 • Ett sämre val ska inte vara billigast
 • Offentliga aktörer visar vägen
 • Ställ klimatkrav

Teknik

 • Bränslesnålare fordon
 • Utsläppsklasser med avseende på CO2 utfasningssystem

De två främsta utmaningarna Sverige står inför vad gäller den tunga lastbilstrafikens fossilfrihet, är förutom volymen biodrivmedel förmågan att hantera den internationella konkurrensen över vilken Sveriges politik och styrmedel inte råder idag.

Internationell konkurrens
Åkerinäringen är i allra högsta grad konkurrensutsatt internationellt. Rådigheten över utsläppen från den tunga trafiken är därför i allra högsta grad begränsad idag. Att lägsta pris ofta styr vid inköp av transporter samtidigt som styrmedel skärps till för att uppnå klimatmålen, driver på utvecklingen där en svenskägd lastbilstransport inte kan konkurrera med en lastbilstransport från ett land med avsevärt lägre kostnader för drivmedel och personal.

Bränsle är den enskilt största kostnadsposten för ett svenskt åkeriföretag för vilket diesel kostar 13 procent mer än snittpriset i EU. Skillnaden mot det billigaste landet är 40 procent.

Det saknas offentlig statistik över utländsk lastbilstrafik i Sverige, men vad som är säkert är att den stadigt ökar. Det visar inte minst att så mycket som en tredjedel av intäkterna från vägavgifter under 2016 kom från utländska åkeriföretag. Åkeriföretagen bidrar till Sveriges fossilfrihetsresa, men kostnaden för att göra det står kunden inte alltid för. Sveriges Åkeriföretag strävar efter att åkerinäringen ska präglas av kvalitetskonkurrens, vilket också är en förutsättning för att åkeriföretagen aktivt ska kunna arbeta med att sänka utsläpp.

Biodrivmedel avgörande
Utvecklingen inom biodrivmedelsproduktionen är mycket viktig. Vilken andel biodrivmedel kommer att utgöra år 2030 beror på huruvida transportarbetet fortsätter att öka, effektiviteten i fordonsparken, och i vilken grad lastbilstransporter kommer att vara elektrifierade.

Svensk transportsektor använde 95 TWh drivmedel år 2016. Utredningen Fossilfri fordonsflotta på väg bedömer den inhemska råvarupotentialen för biodrivmedel till år 2030 till ett spann på 9,4 TWh till 30 TWh vilket kräver en marknadsintroduktion av storskalig tillverkning från ligno-cellulosa.

Bidraget från effektiviseringar och elektrifiering kommer på kort sikt sannolikt inte att vara tillräckligt stor för att täcka skillnaden mellan biodrivmedelspotentialen och drivmedelsförbrukningen. Dessutom bedömer Trafikverket att för godstransporter på väg ökar transportarbetet med 1,8 procent per år mellan år 2012 och 2040, det vill säga en ökning om 39 procent mellan 2018 och 2040.

Följande tre förslag är högst prioriterade. Åkerinäringens färdplan redogör för ytterligare viktiga åtgärder.

1. EU:s anpassning till klimatavtalet 
– Att Sverige driver klimatfrågan i Bryssel och således bidrar till att EU och EU:s medlemsländers politik i allmänhet och transportpolitiken i synnerhet anpassas till Parisavtalet.

2. Biodrivmedel
– Att offentlig finansiering bidrar till investering i bioraffinaderier för produktion av biodrivmedel baserat på lignin och lignocellulosa.

 • Att biodiesel reserveras för den för Sverige nödvändiga tunga vägtrafiken, som dessutom är oumbärlig ut ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv

3. Ekoskatt – en klimatstyrande avståndsbaserad skatt
– Att drivmedelsskatt som bara betalas av de som tankar i Sverige ersätts av en skatt för alla som använder vägarna och därmed jämnar ut konkurrensförhållandet mellan lastbilar från olika länder

– Att ekoskatt är differentierad efter fordonets utsläpp samt var i landet fordonet kör

– Att ekoskatt administreras av automatisk, icke-manipulerbar, GPS-positionerande teknik

– Att ekoskatt tas ut enbart på dragbilen för att inte de längre och tyngre och därmed mer effektiva fordonsekipagen ska beskattas högre

Relaterade artiklar