Dagligvaruindustrin

Primärproduktionen står för uppskattningsvis tre fjärdedelar av branschens växthusgasutsläpp, indikerar data från ett antal företag inom dagligvaruindustrin. Utsläpp kommer också från förädlingsprocesser, förpackning, transporter och försäljning. Färdplanen har störst fokus på de klimatutsläpp som branschen kan påverka direkt, men tar även hänsyn till dagligvaruindustrins totala klimatpåverkan.

Mål i dagligvaruindustrins färdplan

2025*: 100% återvinningsbara plast- förpackningar.

2025: 100% fossilfria inrikestransporter.

2035: Som senast, 100% klimatmärkta produkter

2045: 100% fossilfria förpackningar och netto-noll utsläpp av växthusgaser.

*Målet var först satt till 2022, men ändrades på grund av utmaningen med nya innovativa förpackningsmaterial (alternativ till laminat).

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • Processer och teknik: Byta ut fossilbaserad el och energi, klimatpåverkande köldmedier, energieffektivisera, utveckla cirkulära processer, ställa om till 100 procent fossilfria inrikestransporter.
  • Förpackning: Konvertera till 100 procent återvinningsbara plastförpackningar, därefter till fossilfria förpackningar.
  • Sortiment: Ta fram branschgemensamma riktlinjer för hållbarhetsdata.

Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) har bland annat etablerat en hållbarhetskommitté som samlar ett tjugotal hållbarhetsansvariga från DLFs medlemsföretag.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Investerat stort i plastsorteringsanläggning

DLF har investerat, via sitt delägarskap i Svensk Plaståtervinning i Motala, i plastsorteringsanläggningen Site Zero, som ska stå färdig 2023 med möjlighet att täcka hela Sveriges behov av sorteringskapacitet för plastförpackningar från svenska hushåll. Anläggningen kommer att kunna sortera tolv olika återvinnings- bara fraktioner att jämföra med dagens fyra. I nästa steg planerar Svensk Plaståtervinning för att även tvätta och granulera det sorterade materialet.

Kunskapsspridning för ökad återvinning

2020 återvanns 15,4 procent av plastförpackningarna från svenska hushåll till en ny plastförpackning eller plastprodukt. För att uppnå målet om att återvinna 55 procent av alla plastförpackningar 2025 har DLF lanserat Plastinitiativet 2025 och Svensk Plaståtervinning driver initiativet ”Plastsprånget”, som ska bidra till ökad kunskap och en snabbare omställning till återvinningsbara förpackningar.

Fossilbaserad el och energi byts ut

Flera företag har bytt från fossil el och energi till biogas och förnybar fjärrvärme i produktionen. Flera fö- retag producerar även egen biogas av restprodukter från sina processer.

Allt fler fossilfria och samordnade transporter

Inom ramen för DLF:s transportinitiativ konverterar allt fler medlemsföretag till fossilfria transporter.

Dessutom arbetar flera företag aktivt med samordnade transporter för att minska antalet totala transporter.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Det svenska skatteundantaget för flytande rena och höginblandade biodrivmedel förlängs år för år. Osäkerheten i vad som gäller ett par år framåt hindrar långsiktiga investeringar.

Även efter att plastsorteringen förbättras med SiteZero krävs det ytterligare investeringar i tvätt- och granuleringsanläggningar för att kunna återanvända plasten i nya produkter, i en så kallad ”closed loop” i Sverige.

Kemisk återvinning (plastraffinaderi) utvecklas nu för att kunna återvinna även sådana plastförpackningar som inte är kompatibla med nuvarande system. Men det krävs också stora investeringar i utveckling av nya innovativa förpackningsmaterial som är bättre anpassade för återvinning redan idag.

För att ge konsumenter och kunder bättre förutsättningar att göra hållbara val, behövs standardiserade hållbarhetsberäkningar i branschen, vilket i stor utsträckning saknas idag.