Dagligvaruindustrin

Dagligvaruindustrins färdplan syftar till att uppnå en fossilfri dagligvaruindustri i Sverige till år 2045 – med bibehållen konkurrenskraft och strävan efter kostnadsneutralitet i omställningen. Dagligvaruindustrin ser en positiv utveckling med en ökad användning av fossilfria energikällor och råmaterial i hela värdekedjan. Inom primärproduktionen ses en minskad användning av fossilt råmaterial, fossilfria drivmedel används i större utsträckning och mängden fossilfria råmaterial i förpackningar ökar samtidigt som svåråtervunna plaster fasas ut.

Mål i dagligvaruindustrins färdplan

2025 – 100 % av egenutförda och köpta inrikestransporter ska vara fossilfria

2025 – 100% av de plastförpackningar som sätts på marknaden ska gå att materialåtervinna 

2030 – 100% av råvaror/material produceras med fossilfria energikällor

2030 – Egna produktionsprocesser drivs med 100% fossilfria energikällor

2030 – 100% av butiks- och kampanjmaterial samt emballage är tillverkade av fossilfritt råmaterial och produceras med 100% fossilfri energi 

2030 – 100% fossilfria transporter vid tömning av återvinningskärl (2025) och att återvinningsprocessen sker med 100% fossilfria energikällor

2045 – 100% av råvaror och råmaterial inom primärproduktionen består av fossilfria råmaterial och samtliga transporter, egenutförda och köpta, är 100% fossilfria.

Exempel på dagligvaruindustrins möjlighet att göra skillnad

Primärproduktion 

 • Efterfråga fossilfria insatsvaror och råmaterial genom inköpskriterier som stimulerar innovation och premierar omställning
 • Efterfråga fossilfria energikällor i alla led genom inköpskriterier som premierar fossilfri produktion
 • Efterfråga fossilfria drivmedel inom primärproduktionen genom inköpskriterier som premierar omställningen

Förädling 

 • Efterfråga fossilfria energikällor inklusive elektricitet genom inköpskriterier som premierar fossilfri produktion
 • Investera i ny teknik, maskiner, utrustning för att ställa om till fossilfria energikällor

Förpackningar

 • Öka användningen av icke fossil råvara i förpackningar och samverka med parter längs värdekedjan samt i FoU projekt för att hitta alternativ. 
 • Prioritera återvinningsbarhet vid utformning och val av förpackningar. 

Transporter

 • Arbeta för uppfyllnad av DLFs Transportinitiativet 2025. Ha inköpskriterier som ställer krav på, och premierar fossilfria transporter.

Dagligvaruleverantörerna(DLF) ansvarar för processen att genomföra färdplanen.

Några trender som syns i branschen redan idag

Inom primärproduktionen ses tydliga förändringar som pekar mot en minskad användning av fossilt råmaterial. 

Generellt ses en ökad användning av fossilfria energikällor genom hela värdekedjan inklusive primärproduktionen.

En tydlig trend mot infasning av mer fossilfria råmaterial, mindre plast i förpackningar samt utfasning av svåråtervunna plaster. Dock behövs fortsatt fokus på att öka tillgängligheten av fossilfri plastråvara som är av rätt kvalitet och pris liksom fortsatt fokus på att utveckla cirkulära flöden.

Allt fler transporter sker med biodrivmedel samtidigt som utveckling av eldrivna fordon går framåt. Att använda järnväg för längre transportsträckor har också blivit en strategi för att nå fossilfria transporter. 

Företagens relation till kunderna har varit en drivkraft för olika hållbarhetsinitiativ.

Framsteg inom branchen

Exempel på framsteg som skett inom branschen från uppföljningsplanen 2022:

 • Inom ramen för DLFs Transportinitiativ 2025 konverterar allt fler medlemsföretag till fossilfria transporter. 2021 var 68 procent av inrikestransporterna fossilfria, en ökning från 61 procent året innan. 
 • Sedan maj 2021 har Mondelêz International använt sig av HVO-diesel på utvalda egenutförda transporter och 100 procent för transporter med åkeriet Frode Laursen, en förändring som beräknas reducera koldioxidutsläppen med 2100 ton per år. 
 • Arla Foods driftsatte under året två fullstora el-lastbilar för citydistribution i Göteborg och Stockholm. De har också inlett ett samarbete med GASUM för att öka produktionen av biogas från gödsel och på så sätt möjliggöra cirkulära flöden. De minskade sina utsläpp från transporter i Sverige med 1300 ton koldioxidekvivalenter mellan 2020–2021. 
 • Svensk Plaståtervinning i Motala, som DLF är delägare i, ökade återvinningen av plastförpackningar från hushåll med 17 procent jämfört med 2020. Ökningen har bidragit till 19 procent lägre klimatpåverkan per ton återvunnen plast jämfört med 2020 och minskade utsläpp för energiutvinningsaktörer till följd av minskad förbränning. 
 • En helt ny och banbrytande sorteringsteknik med en specialdesignad sorteringslina på Site Zero i Motala kommer snart att kunna hantera plast som kommer från eftersorteringsanläggningar som tex Brista och Högdalen. Satsningen stöds av klimatklivet och väntas minska koldioxidutsläppen med ca 196 000 ton koldioxidekvivalenter per år. 
 • Inom branschen visar den senaste mätningen att hos de företag som står bakom DLFs Plastinitiativ om 100 procent materialåtervinningsbara plastförpackningar till 2025, ökade andelen förpackningar som gick att materialåtervinna från 52 till 59 procent det senaste året. 

Orkla Sveriges varumärke Grumme är först på marknaden med att ersätta sina plastförpackningar för flytande tvättmedel med en helt ny innovativ förpackningslösning i kartong, som närmast liknar en klassisk mjölkförpackning. Det innebär en drastisk plastreduktion från dagens förpackningar med mer än 35 ton per år.

Ett exempel på en cirkulär affärsmodell har Essity Hygiene & Health som erbjuder Tork PaperCircle till kunder i ett flertal länder. Det är en unik, hållbar återvinningstjänst som samlar in använda pappershanddukar och återvinner dessa till nya pappersprodukter i en cirkulär affärsmodell. En livscykelanalys visar på ett åtminstone 40 procent lägre klimatavtryck i jämförelse med dagens alternativ för avfallshantering. 

Läs mer om branschernas arbete med att genomföra färdplanerna

Branschens utmaningar

Ett urval från den reviderade färdplanen av de utmaningar branschen står inför:

Att övergå till fossilfria drivmedel kräver stora förändringar i hela logistikkedjan då alternativen till dagens fossilt baserade drivmedel medför kostnadsökningar och i vissa fall saknas förutsättningar som tillgänglighet och infrastruktur.

Produktionsprocesser som drivs med fossil energi.

 • Många plastförpackningar är ej designade för återvinning p.g.a. matsäkerhet
 • Låg källsortering samt återvinning
 • Begränsad tillgång icke fossil råvara till konkurrenskraftigt pris.

Alternativen till dagens fossila bränslen och drivmedel medför kostnadsökningar och i vissa fall saknas förutsättningar som tillgänglighet och infrastruktur.

Branschens prioriterade uppmaningar till politiken

 • Säkra fortsatt finansiering av Klimatklivet för att bland annat driva på omställningen till en fossilfri primärproduktion och förädling.
 • Säkerställ tillgång till kostnadseffektiv fossilfri energi i hela Sverige.
 • Säkerställ långsiktig skattebefrielse på fossilfria energikällor, exempelvis biogas.
 • Förnybara förpackningsmaterial bör likställas med återvunna ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska användning av fossil råvara i förpackningar. 
 • Stöd forskning och innovation i syfte att materialåtervunnet förpackningsmaterial ska kunna användas i kontakt med livsmedel.
 • Säkerställ ett långsiktigt skatteundantag för rena och höginblandade biodrivmedel.
 • Stöd nödvändig utbyggnad av transportinfrastruktur för fossilfria bränslen i hela Sverige.