Energieffektiviseringsstrategi

Fossilfritt Sverige tar fram en strategi för energieffektivisering. Strategin ska visa hur ett effektivare utnyttjande av energi ska bidra till att nå klimatmålen och genomföra industrins färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Riksdagens mål är att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det är alltså energiintensiteten mätt i tillförd energi per BNP-enhet som ska minska. Till 2019 var minskningen 29 procent. 

Målet med strategin för energieffektivisering är att identifiera vilka hinder som finns för att nå målet och även bland annat analysera digitaliseringens möjligheter att utveckla energieffektiva lösningar inom både transportsystemet, bygg- och bostadsföretagen och industrin i stort.  

Strategin tas fram i dialog med företag inom så väl energieffektiviseringsbranschen som företag med stora energibehov inom berörda branscher och kommer att överlämnas till regeringen under 2022.

Kontaktperson