SKF Sverige AB

Inrapporterade klimatmål: ”All elektricitet som används idag i Sverige kommer från förnybara källor. Koncernens målsättning är att uppnå en helt koldioxidneutral tillverkning år 2030 ( scope 1 och 2). Våra mål beskrivs noggrannare på vår hemsida  www.skf.com/Climate

Hemsida: www.skf.com

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.