Strategi för en hållbar batterivärdekedja

Elektrifieringen av transporterna och många industriprocesser har skapat en brist på batterier i hela världen. Bara för att täcka det europeiska behovet krävs 20-30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller. Samtidigt måste produktionen vara både miljömässigt och socialt hållbar.

Sverige har unika förutsättningar att leda utvecklingen genom sina naturtillgångar och företag som ligger i framkant när det gäller återvinning av metaller och hållbar gruvdrift, uppbyggnaden av en av Europas största fabriker för battericellsproduktion och framgångsrika fordonstillverkare och energibolag i användarledet.

För att ta till vara denna möjlighet att skapa en ny industrigren har Fossilfritt Sverige tillsammans med EIT InnoEnergy samlat företag från hela värdekedjan, universitet och miljöorganisationer runt en enhetlig strategi med åtgärder som behöver vidtas av regeringen såväl som näringslivet. De områden som pekas ut som kritiska i strategin är tillgången på rätt kompetens och att en hållbar råvaruförsörjning säkras.

Prioriterade rekommendationer

Stimulera efterfrågan och användning av hållbara batterier.

 • Accelerera omställningen av transportsystemet genom en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur för såväl personbilar, bussar och godstrafik som för flyg, sjöfart, arbetsmaskiner och industriella batterilösningar.
 • Stimulera batterilager i hushåll och i elnäten.

Skapa förutsättningar för utvecklingen av en hållbar batterivärdekedja i Sverige.

 • Utveckla finansieringsmodeller för större, hållbara företag genom grön finansiering och riskdelning.
 • Stöd försöksverksamhet av både tekniska och affärsmässiga innovationer samt nya regelverk.
 • Bidra till att attrahera investeringar till Sverige och Norden.

Skapa förutsättningar för att gruvnäringen och återvinningsbranschen ska kunna bidra med hållbart producerade råvaror.

 • Skapa förutsättningar för att gruvnäringen ska kunna bidra till en hållbar batteriindustri.
 • Stimulera utvinningen och återvinningen av sekundära råmaterial för ökade cirkulära materialflöden.
 • Utveckla kriterier för hållbara och spårbara batterier genom påverkan och samverkan vid utveckling av hållbarhetskriterier för batterier.

Satsa på forskning, innovation och utbildningsinsatser för kompetensutveckling.

 • Satsningar på ökad kompetens och kompetensomställning.
 • Attrahera och behåll internationell spetskompetens i Sverige.
 • Utveckla kompetens- och utbildningskluster i närhet till batteriindustrin för att skapa synergieffekter.

Genomför och följ upp handlingsförslagen genom bred samverkan över hela batterivärdekedjan.

 • Marknadsföring av batterier som hållbar industri i Sverige för att attrahera investeringar och öka export.

Se presentationen av strategin

Från presentationen av strategin för en hållbar batterivärdekedja i samband med överlämningen till regeringen 2 december 2020.

Kontaktperson

Uppföljningsseminarium 2022

2022 hölls ett uppföljningsseminarium för att ta pulsen på hur det går med genomförandet av strategin och tittar närmare på de frågor som återstår att lösa.
Program:
00:00 Välkomsthälsning Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
4:15 Omvärldsanalys Bo Normark, EIT InnoEnergy
18:00 Myndigheternas batteriuppdrag
33:10 Sveriges nya industrigren växer fram – vilka utmaningar finns?
1:29:12 Kompetensförsörjning, Sveriges svåraste flaskhals?
2:16:30 Möjliga tekniksprång inom batteriindustrin