Företrädare för 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft tillsammans med klimat- och miljöminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Omställning och utveckling av svensk industri

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala.

Färdplanerna visar möjligheterna, identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar, både genom egna åtaganden och politiska förslag. Tillsammans ger de en bild av hur ett fossilfritt näringsliv kommer att se ut.

Färdplanerna har lämnats över till regeringen och utgör nu en grund för det fortsatta klimatarbetet.

Fossilfritt Sveriges fokuserar nu på genomförande av färdplanerna genom följande arbetssätt:  

  1. Följa upp politiken och branschernas arbete med att genomföra färdplanerna.
  2. Ta fram nationella strategier för att stimulera fossilfri konkurrenskraft inom bland annat utveckling av en hållbar batterivärdekedja, vätgas och bioekonomi.
  3. Utarbeta metoder för effektiva klimatkrav i den offentliga upphandlingen som driver industrins omställning framåt genom ett klimatledarprogram för kommuner.
  4. Utveckla regionala handlingsplaner tillsammans med näringslivet kopplade till färdplanerna.
  5. Stötta utvecklingen av storskaliga gröna industriprojekt.
  6. Visa upp möjligheterna i omställningen.

Arbetet med att ta fram färdplanerna har pågått under perioden 2017-2020. Arbetsprocesserna har i de flesta branscher letts av en branschorganisation, och i vissa fall av en företagsgruppering eller ett enskilt företag.

Fossilfritt Sverige har gett förslag på arbetsprocess och upplägg samt ställt krav på kvalité och konkretion samt på att processen ska vara öppen och inkluderande med exempelvis seminarier och workshops där aktörer verksamma inom branscherna har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Fossilfritt Sverige har även uppmuntrat till arbete med referensgrupper, bestående av exempelvis fack, kundföretag, forskning, upphandlare och miljöorganisationer, för att få ett så brett perspektiv som möjligt i respektive färdplan.

Branscherna äger själva sina färdplaner och är ansvariga för de visioner, mål och hinderröjningsförslag som presenteras i planerna. Syftet med färdplanerna är att synliggöra vilka möjligheter klimatomställningen kan innebära för branscherna och hur klimatutmaningen kan användas som en affärsmässig möjlighet för både företag, branscher och Sverige. Planerna identifierar även nödvändiga teknikskiften och eventuella hinder för branschernas omställning och presenterar åtgärder och politikförslag så att dessa hinder kan undanröjas.

Uppföljningar

2022 gjordes den andra uppföljningsrapporten om genomförandet av färdplanerna, vilket har lämnats till regeringen. 2021 gjordes den första uppföljningen.

Uppföljningarna fokuserar på vilka åtgärder som vidtagits inom näringslivet och hur långt arbetet har kommit med att genomföra de 54 förslag som Fossilfritt Sverige i tidigare rapporter lyft fram som mest prioriterade.

Läs om framstegen inom branscherna på respektive färdplanssida eller ladda ner rapporterna.

Se överlämnandet av rapporten till Ebba Busch på vår årskonferens

Färdplaner

Hinderröjning för färdplanerna