Uppvärmningsbranschen

Uppvärmningssektorn bidrar till samhället med trygg värme- och kylaförsörjning och är en stor del av energimarknaden. Uppvärmningssektorn omsätter drygt 100 TWh, varav hälften utgörs av fjärrvärme och hälften av individuell och småskalig uppvärmning. De direkta utsläppen från fjärrvärmen och egen uppvärmning i bostäder och lokaler uppgick år 2019 till knappt 3 Mton koldioxidekvivalenter.

Uppvärmningen som tidigare präglades av ett stort oljeberoende domineras idag av fjärrvärme, värmepumpar, elvärme och biobränsle. Sektorn har redan i mycket stor utsträckning fasat ut användningen av fossila bränslen och har goda möjligheter att bidra med negativa utsläpp inom några år.

Mål i uppvärmningsbranschens färdplan

2030: Helt fossilbränslefri uppvärmningssektor.

2045: Därutöver utgöra en kolsänka för samhället.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • åtgärder för att minska energi- och effektbehovet i byggnader.
  • breda åtgärder längs hela värdekedjan för att minska mängden fossil plast som går till energiåtervinning.
  • att fånga in och lagra biogen koldioxid och därmed bidra med negativa utsläpp.

Processen med att genomföra färdplanen drivs av ett 30- tal organisationer inom bland annat fastigheter, fjärrvärme och värmepumpar i en samverkansplattform för erfarenhetsutbyte.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Utfasningen av fossila bränslen går snabbt

80 procent av fastighetsägarna har redan avvecklat all lokal användning av fossila bränslen. Flera fjärrvärmeföretag är också klara och många siktar på total utfasning de närmsta åren. De små volymer som kvarstår idag i fjärrvärmesektorn (1% av tillförd energi år 2020) används främst som stöd för riktigt kalla dagar, startbränsle och vid andra sällsynta driftfall.

Ökat fokus på att minska plast till energiåtervinning

Plastfrågan är nu högt på agendan hos energi- och energiåtervinningsbolag, kommuner och fastighetsägare. Nya utsorteringsanläggningar byggs bland annat i Stockholm och Motala. Ett annat exempel är Akademiska Hus som nu inkluderar frågan om att använda mindre plast och att efterfråga återvunnen plast i samverkansavtal med hyresgäster.

Fjärrvärmebranschen har tagit stora steg mot negativa utsläpp

Bio-CCS kan ge stora negativa utsläpp och flera utvecklings- och pilotprojekt pågår i fjärrvärmebranschen. Stockholm Exergi är ett av företagen som arbetar målinriktat med bio-CCS. En pilotanläggning togs i drift 2019. Målet är att ta investeringsbeslut om fullskalig anläggning under 2022 och att fånga in det första kilot koldioxid för lagring under 2025.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

För att uppvärmningssektorn ska kunna erbjuda en kolsänka krävs incitament för ”negativa utsläpp” både på kort och lång sikt. Det kommer att krävas stora investeringar i, och finansiellt stöd för, bio-CCS för att göra tekniken konkurrenskraftig och etablerad. På längre sikt måste det finnas en marknadsdriven efterfrågan.

Det räcker inte med åtgärder vid sortering och differentierade mottagningsavgifter vid förbränningsanläggningarna för att minska fossila utsläpp från energiåtervinning av avfall. Andra aktörer tidigare i materialkedjan måste bidra genom att använda förnybar eller återvunnen råvara, återanvändning, materialåtervinning och andra åtgärder för att nå en mer cirkulär plasthantering. Insatser måste göras genom hela aktörskedjan från utvinning, produktion, design, inköp, användning, sortering och avfallsbehandling.