Uppvärmningsbranschen

Genomfört år 2018-2020

 • Testanläggning för bio-CCS tagen i drift, dec 2019.
 • En anläggning för utsortering av plast ur restavfall som lämnas till förbränning är under uppförande i Stockholmsregionen.
 • Flera fjärrvärmebolag fasar ut de sist fossila bränslen, t.ex. tas landets största kol- kraftvärmeverk ur drift under 2020.
 • En lång rad lokala samverkansprojekt har startats, t.ex. kunddialoger utifrån färdplanen och energisamarbeten om restvärmeutnyttjande, lågtemperaturnät eller delning av energi mellan fastigheter.
 • Omfattande utlysning av forskning om negativa utsläpp, Industriklivet – stöd till minusutsläpp.

På gång 2020

Ett 30-tal organisationer har nu valt att arbeta vidare med färdplanens genomförande för att nå de uppsatta målen.  Ett inledande möte hölls i oktober år 2019 och två möten planeras att hållas under år 2020, det första den 24 mars och det andra mötet någon gång under december. Målet med det fortsatta arbetet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte samt ge inspiration och sprida information om goda exempel av det arbete som redan pågår inom organisationerna. Profu samordnar det fortsatta arbetet under 2020.

Sammanfattning

Uppvärmningssektorn ska bli både fossilfri och klimatpositiv. År 2045 ska den vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att nå denna vision.

Färdplanen för fossilfri uppvärmning har tagits fram i samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden (fjärrvärmeföretag, värmepumpsföretag, biobränsleföretag, fastighetsägare och byggherrar, kommuner, landsting och regioner) med konsult- och forskningsföretaget Profu som redaktör. För att förverkliga visionen har de enats om 42 åtaganden för aktörerna inom uppvärmningssektorn och 21 uppmaningar till aktörer utanför uppvärmningssektorn, främst riksdag och regering.

Uppvärmningssektorn är en stor del av den svenska energimarknaden. Den omsätter årligen nästan 100 TWh energi och 100 miljarder kronor (Värmemarknad Sverige, 2014). Uppvärmningssektorn avser här uppvärmning och tappvarmvattenberedning i bostäder och lokaler. Färdplanen inkluderar också komfortkyla i bebyggelsen. Kylning är en mindre produkt än uppvärmning, ca 5 procent av uppvärmningens energianvändning, men kan på sikt få ökad betydelse.

Från ett stort oljeberoende har uppvärmningen ställts om och domineras idag av fjärrvärme, värmepumpar, elvärme och biobränsle. Den direkta användningen av fossila bränslen i bebyggelsens värmepannor uppgick 2016 till 2 TWh, att jämföra med 27 TWh år 1995. Även i produktionen av fjärrvärme och el har användningen av fossila bränslen minskat, i fjärrvärmen till 5 TWh år 2016 jämfört med 14 TWh år 1995. Uppvärmningssektorn har därmed givit ett kraftfullt bidrag till omställningen av det svenska energisystemet.

Denna färdplan är ett första steg i det fortsatta arbetet mot en fossilfri uppvärmningssektor. Undertecknarnas ambition är att fortsätta samarbetet kring färdplanen och att ha den som grund för den samverkan mellan olika parter inom uppvärmningssektorn som alla deltagare ser som värdefull och vill förstärka. Alla aktörer inom uppvärmningssektorn som vill bidra i utvecklingen mot en fossilfri uppvärmning uppmanas att ansluta sig till visionen och åtagandena genom att underteckna färdplanen.

Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri (ingen användning av kol, fossil olja eller naturgas) 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045.

För att nå detta mål har branschens aktörer bland annat åtagit sig att:

 • Helt fasa ut användningen av återstående fossila bränslen för att basera även den fjärrvärmeproduktionen på återvunnen energi, till exempel restvärme från industrier, verksamheter och byggnader, energiåtervinning av avfall och fossilfria förnybara bränslen.
 • Driva på utvecklingen mot fossilfrihet genom att sätta upp ambitiösa energi- och klimatmål i kommuner, regioner och landsting och genomföra dessa både i egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer.
 • Integrera minskad klimatpåverkan i mål och strategier för olika samhällsfunktioner, som byggande av bostäder och lokaler, energiförsörjning, transporter, avfall, resurser, vatten och avlopp, och arbeta strategiskt med upphandling för minskad klimatpåverkan.
 • Källsortera och/eller underlätta källsortering av avfall, särskilt plast, för att minimera fossilt innehåll i restavfall som går till energiåtervinning i byggprocessen och i förvaltningsskedet.
 • Återvinna energin ur avfall på ett miljösäkert sätt, så länge det finns avfall som inte får eller kan materialåtervinnas och minska mängden plast till energiåtervinning.
 • Genom teknikutveckling effektivisera värmepumpar och systemlösningar samt att med hjälp av styrning och nya affärs- och samverkansmodeller minska elförbrukning och toppeleffektbehov.
 • Följa och sträva efter att överträffa det regelverk som reglerar vilka köldmedier som får användas och hur de ska hanteras. Köldmedier med låg klimatpåverkan ska utnyttjas.
 • Med hjälp av nya effektivare biobränslepannor och smarta systemlösningar minska utsläppen av skadliga ämnen samt att, genom en ökad verkningsgrad, bättre hushålla med biobränslet från vårt miljöanpassade skogsbruk.
 • Intensifiera arbetet med energieffektivisering som minskar uppvärmnings- och effektbehovet i nyproducerade och renoverade fastigheter. Aktörerna i bostads- och byggsektorn som står bakom planen kommer att driva på teknikutvecklingen vad gäller minskade effekttoppar, energilagring, solel och solvärme. Det gäller också att bättre utnyttja överskottsvärme.

IPCC:s senaste rapport visar att det inte kommer att räcka med att nolla utsläppen i världen till 2050 utan att världssamfundet också måste börja binda utsläppen och minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.

Uppvärmningssektorn är beredd att ta sig an denna utmaning. Det innebär att branschen behöver binda utsläppen av koldioxid, till exempel med hjälp av CCS-teknik (Carbon Capture and Storage). Det skulle potentiellt kunna neutralisera utsläppen från det kvarvarande fossilbaserade innehållet i avfallet som förbränns. För det biobaserade bränslet skulle effekten kunna bli klimatpositiv eftersom kolatomer som redan ingår i det naturliga kretsloppet plockas bort. Dessutom kan det totalt sett bidra till klimatnegativa utsläpp i Sverige som helhet.

Undertecknarna bakom planen har också enats om ett gemensamt förhållningssätt för att genomföra planen:

 • Är positiva till lokala energisamarbeten och sektorsövergripande samverkan och utvecklar affärsmodeller som stödjer en sådan utveckling.
 • Verkar för att fasa ut kvarvarande oljepannor och elpannor/direktverkande el.
 • Agerar som föredöme i den egna verksamheten för att uppmuntra till fossilfrihet, energieffektivisering, resurshushållning och minskade växthusgasutsläpp.
 • Premierar fossilfrihet i samband med upphandlingar.
 • Strävar efter att undvika användning av fossila bränslen i den egna verksamheten, t.ex. vid transporter.
 • Strävar efter att ställa upp på andra utmaningar inom Fossilfritt Sverige.
 • Uppmuntrar aktörerna inom uppvärmningssektorn till att ta fram egna färdplaner för att bli fossilfria, gärna med tydliga mål och delmål.
 • Strävar efter att skapa en gemensam metod för växthusgasberäkning för olika energibärare.
 • Strävar efter att förstå de totala konsekvenserna av vårt agerande genom helhetssyn på energisystemet och bedömningar ur ett livscykelperspektiv, samt agerar utifrån dessa insikter.

Det finns hinder som måste undanröjas för att färdplanen ska kunna förverkligas. Därför är rekommendationen till regering, riksdag och statliga myndigheter att ta sig an följande förslag:

 • Efter energiöverenskommelsen behövs fokus på effektfrågan i hela energisystemet, inklusive uppvärmningssektorn och kraftvärme.
 • Formulera byggreglerna så att de inte styr valet av uppvärmningsform.
 • Skapa incitament för ökad kraftvärmeproduktion genom att värdera effekt och inte bara energi.
 • Inför styrmedel som ger incitament »högt upp i kedjan« till exempel redan vid produktdesign och upphandling för att styra bort plast från restavfall.
 • Ge stöd till forskning, utveckling och demonstration av ny teknik som till exempel bio- och avfalls-CCS, biokol, solvärme, säsongsvärmelager, kraftvärme med högre elutbyte, småskalig kraftvärmeteknik, fjärde generationens fjärrvärme och plastreturraffinaderi.
 • Konvertera bort från elvärme, till fjärrvärme, värmepump eller biobränsle.

För att genomföra uppvärmningssektorns färdplan för fossilfrihet ser aktörerna bakom tydligt behovet av ökad samverkan genom hela värdekedjan för att fortsätta den hållbara utvecklingen och hantera den komplexa problematik det kan innebära. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Relaterade artiklar