Film om skogsnäringens färdplan från 2019

Skogsnäringen bidrar till samhällets omställning till fossilfrihet bland annat genom att biobaserade produkter kan ersätta fossilbaserade. Skogsnäringens industriprocesser är redan till 95 procent fossilfria. Färdplanen visar hur branschen kan bidra till samhällets klimatomställning både genom att öka leveranser av fossilfria produkter, som skapar klimatnytta och genom att fasa ut fossila bränslen ur de egna processerna.

Mål i skogsnäringens färdplan

2030: Marknaden för träprodukter har ökat, minst 50% av alla nya bostäder byggs med trästomme.

2030: Ökade investeringar från näringsliv och samhälle i forskning, innovation och demonstrationsanläggningar.

2030: Inga fossila drivmedel används i arbetsmaskiner vid skogsindustrin eller i skogsbruket.

2045: Skogsnäringens samlade klimatnytta och bidrag till ett fossilfritt samhälle har ökat.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • att skapa klimatnytta genom ökade leveranser av biobaserade produkter som kan ersätta fossilbaserade.
  • kolbindning i produkter och i skogen.
  • att minska den egna användningen av fossil energi i arbetsmaskiner, transporter och industriprocesser.

Framsteg inom branschen

Exempel på framsteg som skett inom branschen från uppföljningsplanen 2022:

Fortsatt utveckling sker av industriellt träbyggande för effektivare, billigare och snabbare byggprocess. Ett exempel är Södras fabrik i Värö för KL-trä som kommer att starta under 2022 och ge ökad produktionskapacitet av trästommar med tio gånger och kommer kunna leverera stommaterial till 4 000 bostäder varje år. 

Skogsindustrin investerar för ökad resurseffektiv produktion av fossilfria produkter och miljöförbättringar. Två exempel på detta är: 

  • SCA som investerar 7,5 miljarder kronor i en kraftlinermaskin inklusive miljöförbättringar om 1 miljard kronor för ny mesaugn för biobränsle i stället för olja. Utsläpp av koldioxid minskar med 20 000 ton per år. 
  • Setra gör en produktionsökning med 150 000 kubikmeter per år genom att såga mer timmer av klenare dimension. Det ger ökat resursutnyttjande. 

Det pågår en snabb utveckling av produkter baserade på förnybar råvara i stället för fossilt, inte minst på förpackningssidan. Två exempel: 

  • Återvinningsbara och nedbrytbara lock av träfiber, som ersätter lock av plast, med 75 procent lägre koldioxidavtryck än för motsvarande plastlock. Tillverkas av Stora Enso och finns tillgängliga sedan 2022. 
  • Bio E är en nedbrytbar bioplast som barriär mot vätska och fett och består till 75 procent av förnybar råvara. Holmen lanserade detta 2021 och det är ett viktigt steg mot helt fossilfria livsmedelsförpackningar. 

Södra producerar årligen cirka 5 250 ton biometanol från skogsråvara vid en anläggning som togs i drift hösten 2020. Produkten är helt biobaserad och förnybar. SCA investerar i St1:s bioraffinaderi i Göteborg. Raffinaderiet planeras att tas i drift under 2023 och ska producera avancerade biodrivmedel som HVO Diesel och biojet till flyget. SCA ställer sina råvaruresurser i form av tallolja till förfogande. 

Utsläppen från skogsindustrins transporter har minskat genom reduktionsplikten och eftersom flera företag kör på 100 procent HVO. SCA testkör under 2022 världens första elektriska timmerbil där ett enskilt fordon ska kunna minska utsläppen med 55 ton koldioxid årligen. 

Hos Södra återvinns textil från kasserade kläder till ett nytt material av fibrer som blandas med lövmassa. Det återvunna materialet har varumärket OnceMore® och en kollektion lanserades sommaren 2022. Samarbete sker även med Bestseller, Jack&Jones och Lindex. 

Läs mer om branschernas arbete med att genomföra färdplanerna

Branschens utmaningar

Branschens viktigaste utmaningar från uppföljningsrapporten 2022:

Tillväxten i svenska skogar ökar inte i samma takt som tidigare. Ökad avverkning samt väder- och klimatfaktorer som stormar, torka och insektsangrepp är några av orsakerna. Det finns därför en risk att tillgången på svensk råvara för tillverkning av skogsindustrins fossilfria produkter minskar. Råvarutillgången påverkas också av politiska beslut både i Sverige och EU med krav på ökade avsättningar för naturvård. 

En avsaknad av långsiktighet vad gäller politiska beslut som är viktiga för omställningen, som till exempel reduktionsplikten, riskerar att ha en negativ påverkan på nödvändiga investeringar inom industrin. Det politiska fokuset i många processer, både i Sverige och på EU-nivå, riktar i stor utsträckning in sig på bevarandefrågor där skogen i klimatsammanhang främst ses som en kolsänka. Det kan skapa en osäkerhet hos markägare och skogsindustri, vilket riskerar att leda till minskade investeringar i både skogsbruket och i industrin. 

IED begränsar möjligheten för industrin att bli fossilfri genom att direktivet inte tillåter ökad mängd stoft från förbränning. Det gör det svårare att välja fossilfritt bränsle. Problemet riskerar att öka när direktivet revideras om möjligheterna till avvägning mellan olika miljöaspekter minskar.