Film om skogsnäringens färdplan från 2019

Skogsnäringen bidrar till samhällets omställning till fossilfrihet bland annat genom att biobaserade produkter kan ersätta fossilbaserade. Skogsnäringens industriprocesser är redan till 95 procent fossilfria. Färdplanen visar hur branschen kan bidra till samhällets klimatomställning både genom att öka leveranser av fossilfria produkter, som skapar klimatnytta och genom att fasa ut fossila bränslen ur de egna processerna.

Mål i skogsnäringens färdplan

2030: Marknaden för träprodukter har ökat, minst 50% av alla nya bostäder byggs med trästomme.

2030: Ökade investeringar från näringsliv och samhälle i forskning, innovation och demonstrationsanläggningar.

2030: Inga fossila drivmedel används i arbetsmaskiner vid skogsindustrin eller i skogsbruket.

2045: Skogsnäringens samlade klimatnytta och bidrag till ett fossilfritt samhälle har ökat.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • att skapa klimatnytta genom ökade leveranser av biobaserade produkter som kan ersätta fossilbaserade.
  • kolbindning i produkter och i skogen.
  • att minska den egna användningen av fossil energi i arbetsmaskiner, transporter och industriprocesser.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Träbyggande – fler hus byggs med trästomme

Antalet flerfamiljshus som byggs med trästomme har ökat från 14 till 20 procent sedan 2018 och även andra byggnader byggs allt oftare med trästomme. Till exempel invigdes i september 2021 Sara Kulturhus i Skellefteå, som är ett av världens högsta trähus.

Trä ersätter fossilt inom nya och traditionella områden

Industrin utvecklar flera biobaserade produkter som förpackningsmaterial, textilmassa, biobaserade vätskebarriärer för livsmedelsförpackningar, batterier och kemikalier. Produkterna blir enklare att återvinna, ger lägre koldioxidavtryck och kan komposteras industriellt. Mycket resurser satsas på forskning och innovation. Exempel på innovationssatsningar för ny och effektivare användning av skogsråvaran är samverkansplattformen Treesearch som bland annat tagit fram transparent trä, Wallenberg Wood Science Centre som tagit fram biobaserat gummi från rest- strömmar i industrin, samt flera utvecklingssatsningar för nya typer av biodrivmedel till exempel genom vidareförädling av sågspån.

Ökad kunskap om tillväxthöjande åtgärder i skogen

Skogsstyrelsen har i rapporten ”Skogsbruk med nya möjligheter” beskrivit åtgärder för ökad tillväxt i skogen. De viktigaste är att använda bästa möjliga plantmaterial, att plantera, röja och gallra i tid och på rätt sätt samt att minska skogsskador från betande klövvilt. Dagens nivå av betskador medför tillväxtförluster på mellan 5–7 miljoner skogskubikmeter per år och den samhällsekonomiska kostnaden av skador på grund av klövviltbete uppskattas till 7,2 miljarder SEK per år. Viltbetet medför även förluster av biologisk mångfald eftersom biologiskt viktiga lövträd som rönn, asp, sälg och ek, betas så att de ofta inte kan bli fullvuxna träd. Skogsstyrelsen drar under oktober 2021 igång kampanjen Smart skogsbruk inom ramen för projektet Hållbar ökad tillväxt, för att åtgärderna ska genomföras.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Det politiska fokuset i många processer, i Sverige och på EU-nivå, riktar i stor utsträckning in sig på bevarande- frågor där skogen i klimatsammanhang främst ses som en kolsänka. Det kan skapa en osäkerhet hos markägare och skogsindustri, vilket riskerar att leda till minskade investeringar i både skogsbruket och i industrin.

Utvecklingen av tillverkningsprocesser samt nya material och produkter går snabbt framåt, men det saknas i stor utsträckning resurser för forskning, utveckling och innovation särskilt när det gäller effektivisering i processer och kommersialisering av nya produkter.