Betongbranschen

Film om betongbranschens färdplan från 2019

Betong är världens mest använda byggmaterial och nästan överallt i vårt samhälle har materialet gjort samhällsbyggandet möjligt. Färdplanen för klimatneutral betong är starkt kopplad till färdplanen för cement eftersom cementet står för cirka 90 procent av betongens klimatpåverkan.

Mål i betongbranschens färdplan

2023: Det ska vara möjligt att nå en halverad klimatpåverkan för betong till husbyggnation.

2030: Det ska finnas klimatneutral betong på marknaden

2045: All betong i Sverige ska vara klimatneutral

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • att använda cement som utvecklats med lägre klimatpåverkan.
  • att optimera betongsammansättningen där delar av cementen ersätts av alternativa bindemedel.
  • bidra till resurseffektiva konstruktioner med ma- terialoptimering.
  • att bidra till att rätt betong används på rätt plats, dvs undvika högre betongkvalitet än vad som krävs för byggnadens bärighet och beständighet.
  • lägre klimatpåverkan från transporter.

För att nå målsättningen klimatneutral betong behövs dessutom tekniksprång inom cementindustrin med koldioxidinfångning och lagring/återvinning, så kallad CCS/CCU.

Färdplanen togs fram tillsammans med en rad aktörer från hela värdekedjan i nätverket Betonginitiativet, som tillsammans verkar för klimatneutral betong.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Klimatförbättrad betong för halverad klimatpåverkan redan idag

Beroende på typ av konstruktion är det redan idag möjligt att nå halverad klimatpåverkan från betong genom användning av klimatförbättrad betong. Betongbranschen arbetar nu med ett kunskapslyft för att få övriga aktörer i värdekedjan att använda klimatförbättrad betong i projekten.

Reviderad betongstandard

Den revidering av den svenska tillämpningsstandarden för betong (SS137003) som blir klar hösten 2021 öppnar upp ökade möjligheter att använda alternativa bindemedel till cement för ytterligare utveckling av klimatförbättrad betong.

Forskningsprojekt för snabbare genomförande av färdplanen

BetCrete 2.0 är ett forskningsprojekt som under två år (2020–2022) medfinansieras av Vinnova. Syftet med projektet är att stödja och öka takten i genom- förandet av färdplanerna för betong och cement genom till exempel forskning kring alternativa bindemedel som kalcinerade leror.

Cementindustrins teknikomställning

Cementa har fattat beslut om en satsning på att införa CCS (infångning och lagring av koldioxid) på hela cementfabriken i Slite från 2030 vilket möjliggör klimatneutral cementtillverkning.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Målet om halverad klimatpåverkan för betong till hus- byggnation 2023 går i många fall att uppnå redan idag. Utmaningen är att se till att klimatförbättrad betong verkligen beställs och att upphandlingarna ställer klimatkrav utifrån ett livscykelperspektiv. Riksdagen har beslutat att från januari 2022 införa lagkrav för klimatdeklarationer av byggnader men kravet gäller bara att deklarera tillverknings- och byggprocessen och inte hela livscykeln.

Teknikomställningen i cementindustrin är beroende av Cementas möjligheter att bedriva sin verksamhet på Gotland något som i dagsläget är osäkert. Även med ett förnyat tillstånd står utvecklingen av CCS-tekniken inför en rad frågor kopplat till risker och finansiering. Teknikomställningen kräver stora investeringar och risktagande och riskerar att bromsas av långsamma och oförutsägbara tillståndsprocesser för både verksamheten och tillgången på el.

Standarder och regler styr hur stor andel alternativa bindemedel som får användas. Eftersom det sker en kontinuerlig utveckling för att säkerställa betongen beständighet behöver regelverk och standarder hänga med för att inte bromsa utvecklingen.