Betongbranschen

Film om betongbranschens färdplan från 2019

Betong är världens mest använda byggmaterial och nästan överallt i vårt samhälle har materialet gjort samhällsbyggandet möjligt. Färdplanen för klimatneutral betong är starkt kopplad till färdplanen för cement eftersom cementet står för cirka 90 procent av betongens klimatpåverkan.

Mål i betongbranschens färdplan

2023: Det ska vara möjligt att nå en halverad klimatpåverkan för betong till husbyggnation.

2030: Det ska finnas klimatneutral betong på marknaden

2045: All betong i Sverige ska vara klimatneutral

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • att använda cement som utvecklats med lägre klimatpåverkan.
  • att optimera betongsammansättningen där delar av cementen ersätts av alternativa bindemedel.
  • bidra till resurseffektiva konstruktioner med ma- terialoptimering.
  • att bidra till att rätt betong används på rätt plats, dvs undvika högre betongkvalitet än vad som krävs för byggnadens bärighet och beständighet.
  • lägre klimatpåverkan från transporter.

För att nå målsättningen klimatneutral betong behövs dessutom tekniksprång inom cementindustrin med koldioxidinfångning och lagring/återvinning, så kallad CCS/CCU.

Färdplanen togs fram tillsammans med en rad aktörer från hela värdekedjan i nätverket Betonginitiativet, som tillsammans verkar för klimatneutral betong.

Framsteg inom branschen

Exempel på framsteg som skett inom branschen från uppföljningsplanen 2022:

En betydligt lägre klimatpåverkan är nu möjlig i fler konstruktioner och exponeringsklasser. I många fall blir det möjligt att gå från 35 procent till hela 65 procents inblandning av alternativa bindemedel. Det som banar väg är revidering av den svenska betongstandarden SS 137003, som anger hur den Europeiska standarden EN 206 ska få tillämpas i Sverige. Den nya standarden bidrar på ett konkret sätt till att öka takten i klimatomställningen genom öppningar för utökat antal tillåtna cementtyper och mängder alternativa bindemedel. 

Forskningsprojektet BetCrete 2.0 syftar till att stödja och öka takten i genomförandet av färdplanerna för betong och cement.

  • I Masthuggskajen i Göteborg har BetCrete bidragit till ökad kunskap inför kravställande. Samlad erfarenhet från två NCC-projekt används nu i ett tredje projekt med potential att reducera klimatpåverkan med 59 procent. 
  • Det är konstaterat att upp till 25 procent av den koldioxid som släpps ut vid cementtillverkning kan tas upp genom s.k. karbonatisering under driftskedet, som sker naturligt i alla betongkonstruktioner. Karbonatisering är idag ett hett utvecklingsområde och hösten 2022 startas inom BetCrete en demonstrationsanläggning i fält för att undersöka möjligheten att mer aktivt nyttja karbonatisering, genom att designa för ökat koldioxidupptag. 

Aska från förbränning av risskal har ersatt nästan hälften av cementen i prefabricerade betongväggar i ett bostadshus i Sege Park, Malmö. Det innebär ett hälften så stort klimatavtryck som med traditionell betong. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Strängbetong, ByggVesta och RISE. Nu pågår forskning med målet att använda skalaska från svensk havre. 

I anläggningsprojektet Hamnbanan i Göteborg, har Skanska och Trafikverket genom en så kallad särskild kravspecifikation och omfattande testning säkerställt inblandning av upp till 50 procent slagg, vilket reducerat betongens klimatpåverkan med 40 – 50 procent. 

Bostadsprojektet Kv. Kungsörnen i Helsingborg visar att man redan idag kan reducera klimatpåverkan med cirka 50 procent på ett kostnadseffektivt sätt. Betongen står för cirka 40 procent av reduktionen och det goda resultatet har uppnåtts i samverkan mellan NCC, Betongindustri och Helsingborgshem. 

Satsningar på helelektriska betongbilar sker hos flera betongleverantörer. I Göteborgsregionen har Volvo levererat Sveriges första helt eldrivna serietillverkade betongbil till Thomas Betong och sommaren 2022 kom de första bilarna också till Stockholmsregionen via Swerock. 

Läs mer om branschernas arbete med att genomföra färdplanerna

Branschens utmaningar

Branschens viktigaste utmaningar från uppföljningsrapporten 2022:

Redan idag finns klimatförbättrad betong hos en majoritet av betongtillverkarna. För ökad takt i omställningen till byggande med lägre klimatpåverkan behövs tydliga krav från beställarledet och att de följs upp genom hela byggprocessen. Alla aktörer i värdekedjan kan bidra till omställningen i sina roller genom att säkerställa rätt förutsättningar för användning av klimatförbättrad betong för att nå den potential som är tekniskt möjlig. 

Klimatneutral betong kräver klimatneutral cement, som i sin tur är till stor del beroende av CCS-teknik. Teknikomställningen kräver stora investeringar och villkoras även av Cementas möjligheter till fortsatt kalkstensbytning i Slite samt en rad frågor kopplat till risker och finansiering. Till utmaningarna hör också en säkrad framtida elförsörjning med tillgång på fossilfri el. 

Standarder och regelverk styr och begränsar mängden alternativa bindemedel som får användas i olika betongkonstruktioner. Det är viktigt med ökad takt i revidering av dessa, så att de följer med teknikutvecklingen och bidrar till att främja, och inte bromsa, omställningen. Den senaste revideringen av SS 1370003 är i detta avseende ett gott exempel på hur en ny utgåva i en standard ger öppningar för innovation. 

Relaterat