Nästan en femtedel av Sveriges utsläpp kommer från byggsektorn. Bygg- och anläggningsbranschens målsättning är att halvera utsläppen av växthusgaser senast 2030 och bli klimatneutral till 2045. En av de viktigaste pusselbitarna för att klara detta åtagande är att betongen blir klimatneutral, skriver vi i Dagens Industri tillsammans med Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong.

Nu är tiden mogen att gå vidare från spjutspetsprojekt till att klimatförbättrad betong blir det nya normala. Flera byggföretag som JM, NCC och Riksbyggen har satt upp mål om att använda klimatförbättrad betong i alla sina projekt, där minskningen är minst tio procent eller högre.

År 2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden och 2045 ska all betong ska vara klimatneutral. Det kräver att alla aktörer tillsammans med politik och myndigheter arbetar utifrån samma tidplan och mål.

Några av våra uppmaningar i Dagens Industri är: 

• Använd det kraftfulla instrumentet som offentlig upphandling är genom att ställa klimatkrav ur ett livscykelperspektiv för att styra mot ett långsiktigt hållbart byggande där vi använder rätt material på rätt plats. 

• Regeringens bör öka satsningarna som främjar innovation och ny teknik i materialutvecklingen.

• Regeringen bör satsa ökade resurser på kunskapslyft och kompetensförsörjning i grundutbildning och fortbildning inom hela värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn.   

• Öka möjligheterna för branschen att återvinna och återbruka mer betong genom ny avfallslagstiftning som ser rivningsmaterial som resurs och inte avfall. 

• Kravställande där klimatförbättrad betong bör vara förstahandsvalet vid betongbyggande hos alla beställare för att redan i dag nå potentialen halverad klimatpåverkan.

Läs debattartikeln i Dagens Industri