Klimatledarkommunerna

I de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft pekas den offentliga upphandlingen ut som en av nycklarna för att näringslivet ska kunna ställa om. Fossilfritt Sverige har därför startat projektet Klimatledarkommunerna där sex utvalda kommuner har tagit fram handlingsplaner för hur de ska arbeta med klimatkrav i upphandlingen.


Redan idag finns tekniska lösningar för att genomföra stora utsläppsminskningar men för att de ska få genomslag måste de också beställas. Att introducera en ny teknik på en marknad är ofta dyrt och medför risk att man blir utkonkurrerad av billigare alternativ.

Varje år gör kommuner, regioner och myndigheter inköp till ett värde av 800 miljarder kronor. De krav som ställs i den offentliga upphandlingen utgör därför en betydande påverkan av marknaden. Det gäller både att skapa marknader som får upp volymer och får ner pris på befintlig förnybar teknik men också att genom innovationsupphandling locka fram ny.

Identifierat utmaningar med klimatkrav i upphandling

Inom projektet ”Klimatledarkommunerna för offentlig upphandling” har Fossilfritt Sverige arbetat tillsammans med Helsingborgs stad, Umeå kommun, Uppsala kommun, Växjö kommun, Örebro kommun och Östersunds kommun för att identifiera vilka utmaningar som finns med att införa klimatkrav i den offentliga upphandlingen.

Bland annat pekar kommunerna på svårigheterna med en otydlig styrning och vägledning kring vilken ambitionsnivå det ska vara på kraven och hur avvägningar ska göras mellan hållbarhet och kostnad. Det kan också finnas brister inom organisationen vad gäller samverkan och kompetens i frågan och det kan vara svårt att få genomslag för nya sätt att tänka runt vilka tjänster och produkter som kommunerna nyttjar. För mindre kommuner är problemet också att man på egen hand inte erbjuder en tillräckligt stor marknad för att leverantörerna ska våga ta risken att investera i nya tekniska lösningar.

Dessutom saknas ofta resurser och en tydlig struktur för att följa upp de krav som ställs, vilket kan utnyttjas av oseriösa aktörer på marknaden som lovar ut mer än de kan hålla.

Sju viktiga åtgärder

De sex klimatledarkommunerna har tagit fram handlingsplaner för hur de ska arbeta med klimatkrav i upphandlingen framöver och har tillsammans också tagit fram sju punkter som är viktiga att en kommun arbetar efter för att lyckas. Dessa sju punkter uppmanar de nu fler kommuner att ställa sig bakom.

  • Kommunens inköp inom transporter, energi samt bygg och anläggning ska vara fossilfria eller klimatneutrala år 2030.
  • Ta ett regionalt ansvar för att driva på för mer samordnade klimatkrav med andra beställare för att underlätta och minska de ekonomiska riskerna för leverantörer som utvecklar klimatsmartare produkter och tjänster.   
  • Avsätt tillräckliga resurser så att den offentliga upphandlingen kan användas som ett strategiskt verktyg för att uppnå kommunens klimat- och hållbarhetsmål.
  • Prioritera uppföljning av de krav som ställs så att inte oseriösa leverantörer gynnas och skattemedel riskerar att användas på ett ineffektivt sätt. 
  • Driv på marknadsutvecklingen i samverkan med näringslivet genom ambitionshöjningar under avtalstiden. Exempelvis genom att ställa krav på stegvis upptrappning eller genom samarbetsmodeller där beställare tillsammans med leverantörer utvecklar nya lösningar.
  • Effektivisera arbetet med att minska inköpens klimatpåverkan genom kategoristyrning. Genom att kategorisera organisationens inköp ges förutsättningar för ett helhetsperspektiv av hur inköpen bidrar till kommunens klimatpåverkan.
  • Genomför kunskapshöjande insatser med beställare och inköpare inom kommunorganisationen för att stärka deras förmåga att ställa och följa upp hållbarhetskrav inom prioriterade upphandlingsområden.

Relaterade nyheter

Konferens: Klimatledarkommunerna

Välkommen till Fossilfritt Sveriges konferens om kommunernas viktiga roll i klimatomställningen den 19 september. Vi lyfter exempel på spetsprojekt där kommuner driver utvecklingen framåt. Vilka drivkrafter ligger bakom? Vilka är utmaningarna? Hur ställer sig näringslivet till projekten? Och hur kan vi skala upp dem så att de blir norm istället för spets?

Läs mer

Första elektrifierade byggarbetsplatsen i EU – en förskola i Östersund

Nu är det klart att förskolan Ottfjället i Östersund ska byggas med eldrivna maskiner, vilket kommer att bli EU:s första elektrifierade byggarbetsplats. Det banbrytande projektet är resultat av samarbete mellan Östersund kommun, Fossilfritt Sverige, Volvo Construction Equipment och Skanska.

Läs mer

Europas första klimatpositiva stadsdel kan byggas i Uppsala

Uppsala satsar på att bli först i Europa med att bygga en klimatpositiv stadsdel, i samarbete med Fossilfritt Sverige. Området Rosendal har uppmärksammats för sina nyskapande metoder med fokus på hållbarhet. Nu påbörjas utvecklingen av den fjärde etappen, där ambitionen höjs ytterligare och gränserna för klimatsmart byggande flyttas fram.

Läs mer