Dagligvaruhandeln

Film om dagligvaruhandelns färdplan från 2019

Det finns många delar av dagligvaruhandelns verksamhet som påverkar klimatet och miljön. En viktig och prioriterad fråga är utfasningen av fossila och icke återvinningsbara plastförpackningar vilket valdes ut som tema för färdplanen.

Idag använder branschen cirka 220 000 ton plast till förpackningar. Merparten av den insamlade plasten, cirka 72 procent, går till energiåtervinning istället för att materialåtervinnas. Mängden plast, av den insamlade, som materialåtervinns är idag 28 procent. Vid förbränning (ingen återvinning) släpper plasten ut ungefär 5,7 kilo koldioxidekvivalenter per kilo plast.

Mål i dagligvaruhandelns färdplan

2025*: Alla konsumentförpackningar av plast är materialåtervinningsbara

2030: Alla konsumentförpackningar av plast är producerade av förnybar eller återvunnen råvara

*Målet var först satt till 2022, men ändrades på grund av utmaningen med nya innovativa förpackningsmaterial (alternativ till laminat).

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med

  • ökad materialåtervinning av plastförpackningar.
  • att gå över till plastförpackningar av förnybar eller återvunnen råvara, vilket kräver tillgång till förnybar råvara samt att bygga upp en marknad och efterfrågan på det återvunna materialet.

Svensk Dagligvaruhandel samordnar bland annat en förpackningsgrupp med representanter från varje medlemsföretag som träffas löpande för erfarenhets- och informationsutbyte.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Investeringar i svensk plaståtervinning

Svensk Dagligvaruhandel är tillsammans med Dagligvaruleverantörers förbund (DLF) och Plastbranschen ägare till Svensk Plaståtervinnings nya plastsorteringsanläggning i Motala, som är i drift sedan 2019.

I augusti 2021 beslutades att utöka anläggningen så att den kan hantera 200 000 ton plastförpackningar, vilket skapar förutsättningar att ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll och möjliggöra sortering i tolv olika återvinningsbara fraktioner så att även förpackningar av sammansatta material kan sorteras. Anläggningen ska stå klar 2023.

Strategi för 55 procents återvinning till 2025

Svensk Dagligvaruhandel, Svensk plaståtervinning och DLF samarbetar genom strategin Plastsprånget 2025 för att redan år 2025 uppnå EU:s återvinningsmål för 2030 om 55 procents återvinning av plastförpackningar. Strategin innebär att åtgärder genomförs i hela värdekedjan genom tre huvuddelar; design för återvinning, ökad insamling och investeringar i sorteringsanläggningen i Motala.

Differentierade förpackningsavgifter

För att styra utvecklingen mot ökad återvinnings- barhet har branschen introducerat differentierade förpackningsavgifter. Materialåtervinningsbara förpackningar har lägre avgift än de som inte är materialåtervinningsbara.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

För vissa plastsorter är utfasningen svår. Ett exempel är laminatet, ett plastmaterial som för många produkter är avgörande ur matsvinn- och hälsohänseende. Idag finns inte tillräckligt goda alternativ till det flexibla laminatet utan det krävs mer teknisk utveckling för fullvärdiga materialåtervinningsbara alternativ. På grund av brist på alternativ har målet om materialåtervinningsbarhet till 2022 flyttats fram till 2025.

Plast är en teknisk och i många fall relativt komplicerad råvara. Stora krav ställs på teknikutvecklingen så att ersättningsmaterialet är bättre  är  föregångaren och inte leder till ökat matsvinn, krångligare transportlösningar eller försämrar förutsättningarna för produkten. Politiken behöver skapa incitament för att sporra den tekniska utvecklingen av fossilfria och återvunna plaster.

Fortfarande slängs ungefär hälften av plastförpackningarna i hushållssoporna som går till förbränning. En utmaning är därför att få konsumenterna att bli bättre på att sortera sina förpackningar.