Bygg- och anläggningssektorn

Film om bygg- och anläggningssektorns färdplan från 2019

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Klimatpåverkan kommer främst från tillverkningen av material och produkter samt från utsläpp relaterade till energianvändningen i driftsfasen. Färdplanen täcker hela värdekedjan från tillverkning av material och produkter till drift och förvaltning av fastigheter.

Mål i bygg- och anläggningssektorns färdplan

2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål

2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend

2030: 50% minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)

2040: 75% minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)

2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • förändrad råvarusammansättning
  • elektrifiering och effektivisering av produktions- och transportprocesser
  • ökad användning av förnybara bränslen i produktions- och transportprocesser
  • effektivare transporter
  • planering för cirkulära flöden och effektiv resursanvändning
  • optimering av energi- och klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv, både i uppförande- och driftsfas

Åtta branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn ansvarar tillsammans för processen att genomföra färdplanen med de cirka 170 företag, organisationer och kommuner som är med. Byggföretagen är processägare.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

LFM 30 lokala färdplaner driver på utvecklingen

Den lokala färdplanen i Malmö, LFM 30, är ett exempel på hur lokala företag tillsammans med kommunen, organisationer och forskningsinstitut har samlats för att starkt driva på utvecklingen mot ett klimatneutralt byggande. Liknande satsningar görs även i till exempel Östergötland och Uppsala.

Klimatkrav vid upphandling möjliggörs till rimlig kostnad

Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad har tagit fram en vägledning med syfte att underlätta för bostadsföretag att ställa klimatkrav för byggprojekt vilket möjliggör upphandlingar med tydliga kravställningar och tillförlitliga klimatberäkningar.

Klimatförbättrad asfalt och betong

Klimatförbättrad asfalt tillverkad med tillsatser av returasfalt och med förnybart bränsle i asfaltverket blir allt vanligare. ”Grön asfalt BioZero” är en helt ny världsunik produkt som dessutom har ett nytt biobindemedel vilket ger nettonollutsläpp. Klimatförbättrad betong finns idag för hus, väg och anläggning och ger 10-50 procent lägre klimatpåverkan.

House of Choice – nollenergihotell

I juni 2021 invigdes House of Choice i Solna, det första hotellet i Skandinavien byggt som ett nollenergiprojekt som alltså producerar lika mycket energi som det förbrukar. Ny teknik minskar förbrukningen med 80 procent samtidigt som hotellet blir världens mest solcellstäta.

Fossilfri byggarbetsplats

Flera byggföretag arbetar med fossilfria byggarbetsplatser. Ett exempel är Skanska som har cirka tio pågående byggarbetsplatser i Sverige av olika typ och storlek som till minst 90 procent använder el och fossilfria bränslen till arbetsfordon, maskiner, stora materialtransporter och uppvärmning/uttorkning.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Resurser och det byggda beståndet måste användas effektivt och det cirkulära tänkandet måste bli en naturlig del i alla processer inom bygg- och anläggning. Idag finns det dock både juridiska hinder och oklarheter i hur avfall klassas som gör det svårt att utnyttja möjligheterna till återvinning och återbruk.

För att skapa förutsättningar för affärsmodeller som bygger på effektivt återbruk av byggdelar och storskalig materialåtervinning måste det ställas skarpa krav där det premieras.

Idag saknas ett korrekt statistikunderlag avseende utsläpp från bygg- och anläggningssektorn liksom gemensamma värden för beräkning av klimatutsläpp, vilket behövs för att kunna fatta korrekta beslut och för likvärdiga konkurrensvillkor vid till exempel upphandling.