Bygg- och anläggningssektorn

Den gemensamma färdplanen för bygg- och anläggningssektorn tydliggör hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Genom att skapa en samsyn kan färdplanen bidra till att utvecklingen mot klimatneutralitet möjliggörs och påskyndas genom en rad uppmaningar och förslag.

Färdplanen  tillgängliggör den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som byggsektorns värdekedja bidrar till. Den belyser trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

Genomfört år 2018–2020

 • Byggskedets klimatpåverkan med i miljöcertifieringar. Huspiloter pågår för NollCO2.
 • Flera väg- och anläggningsprojekt överträffar Trafikverkets klimatkrav. 
 • Pilotprojekt med återbruk av material och fossilfri byggarbetsplats.
 •  Asfaltverk konverteras till fossilfritt och grön betong används mer.
 • Lagkrav på klimatdeklaration införs 2022 och näranollenergihus 2020.

Sammanfattning

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. När Sverige nu ställer om för att nå beslutade klimatmål vill vi vara med och ta ansvar för vår del och komma med lösningar.

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har sektorn, under projektledning av Skanska, samlats kring en gemensam färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Arbetet med färdplanen har samlat många nyckelaktörer i hela värdekedjan, och tillsammans med andra branschers färdplaner skapas därmed en unik kraftsamling för klimatomställningen.

 • Digitalisering ger möjligheter till nya arbetssätt, tjänster och marknader samt effektivare och mer hållbart byggande.
 • Bygg- och anläggningssektorn har potential att minimera avfallet och förflytta sig mot cirkulära flöden.
 • Tillgång till finansiellt kapital kan främja investeringar i ny teknik.
 • En gemensam målbild kan driva på utvecklingen mot en klimatomställning.

 • 2020–2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.
 • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
 • 2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).
 • 2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
 • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

Sektorns klimatpåverkan har potential att i det närmaste halveras till 2030 med befintlig teknik, men för att nå netto noll behövs teknikskiften och innovationer. För att åstadkomma detta krävs nya incitament och styrmedel, nya sätt att driva affärer samt samverkan längs hela värde kedjan.

 • Samverkan, ledarskap och kunskap.
 • Långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och omställning till klimatneutrala material och processer.
 • En utveckling från linjära till cirkulära processer.
 • Tillgång och effektivt nyttjande av biobaserade råvaror.
 • Offentlig upphandling som motor för omställning.

För att nå färdplanens mål krävs ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö. För att lyckas med detta behövs ett tydligt ledarskap, nytänkande och ansvarstagande från alla värdekedjans aktörer i bygg- och anläggningssektorn. Vi behöver förändra dagens lagar, regelverk, planering, design och materialval. Vi behöver samverka på nya sätt för att lyckas med innovationer, lösningar, metoder och material samt affärsmodeller.

För att klara klimatomställningen med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft, behöver det bli lönsamt för marknadens aktörer att minska klimatpåverkan.

Vi i bygg- och anläggningssektorn har i färdplanen enats om 26 uppmaningar till politiker, myndigheter och aktörer i värdekedjan som kan påskynda klimatomställningen. Vi är överens om att aktörer i sektorn ska sätta upp klimatmål, synliggöra klimatutsläpp och ställa egna krav, effektivisera materialanvändning, planera klimatsmart från början och digitalisera hela plan- och byggprocessen. Här följer de uppmaningar som är riktade till politiker:

 • Inför ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara lagkrav för bygg- och anläggningssektorn utifrån Sveriges klimatmål, för att möjliggöra nödvändiga investeringar för omställning med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft.
 • Skapa förutsättningar för transformering av basindustrin för att säkerställa klimatneutral cement och stål genom finansiering, riskdelning, innovationsstöd och styrmedel.
 • Ta fram en strategi och åtgärdsplan i samråd med marknadens aktörer för tillgång och distribution av hållbara och fossilfria bränslen till bygg- och anläggningssektorn.
 •  Inför krav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, samt på att klimatdeklarationer redovisas för byggprodukter som sätts på marknaden.
 • Använd offentlig upphandling som en motor i klimatomställningen. Stärk kompetensen om LOU hos offentliga upphandlare och säkerställ så att uppföljningen är lika skarp som upphandlingskraven.
 • Ändra reglerna för klassning av avfall, så att cirkulära affärsmodeller och en utökad återanvändning och återvinning av schaktmassor, bygg- och rivningsmaterial inte hindras utan tvärtom drivs på.
 • Verka för möjligheten för lägre kapitaltäckningskrav och andra incitament för gröna finansieringslösningar som syftar till att stimulera investeringar med lägre klimatpåverkan.
 • Inför incitament som främjar energieffektivisering och resurseffektiv renovering av befintligt fastighetsbestånd, med motkrav på att det ska vara klimatmässigt motiverat ur ett livscykelperspektiv.
 • Ge lämplig aktör i uppdrag att tillhandahålla och förvalta en öppen databas med generiska klimatdata som är livscykelbaserade, kvalitetssäkrade och representativa för bygg- och anläggningssektorn i Sverige.
 • Ge lämplig aktör i uppdrag att utreda en metod för hur klimatpåverkan kan synliggöras och återspeglas i transaktioner i värdekedjan, från råvaruaktör till konsument.
 • Ge lämplig aktör i uppdrag att utveckla upphandlingskriterier kring, och definitioner av, klimatneutrala och klimatpositiva byggnader och anläggningar i dialog med marknaden.

Vi har med färdplanen tillsammans tagit första steget för ett konkurrenskraftigt samhällsbyggande utan klimatpåverkan. Vi som undertecknat färdplanen är överens om att byggskedet och användningsskedet behöver bli klimatneutrala till 2045. Nu går vi från ord till handling i klimatomställningen och med färdplanen som gemensam viljeinriktning tillsammans med de uppmaningar som vi riktar till politiker och aktörer i sektorn, skapas förutsättningar för en marknad som värderar klimatsmarta lösningar.

Processägare: Byggföretagen
Publicerad: 2018

Kontakt

2030: Halverade växthusgasutsläpp

Delmål för bygg- och anläggningssektorn

Styrgrupp

Björn Wellhagen,
näringslivspolitisk chef, BI
Maria Brogren
hållbarhetschef, WSP
Christina Lindbäck
hållbarhetschef, NCC AB
Mats Wendel,
innovationsstrateg, Swerock AB
Johan Rootzén / Filip Johnsson,
Chalmers och MISTRA Carbon Exit
Alexandra Laurén
vvd Skanska Sverige AB
Johan Gerklev
hållbarhetschef, Skanska Sverige AB

Relaterade artiklar