Skidanläggningsbranschen

Sammanfattning

Svensk skidnäring är nära förknippad med ett aktivt friluftsliv. Två miljoner svenskar åker utför varje år. Skidåkningen är en del av en växande basnäring. Den lever samtidigt mitt i klimatförändringen med utmaningen att ge en rättvisande bild av framtidens skidåkning.

Branschen har sedan länge arbetat med att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det är självklart att aktivt bidra till den genomgripande samhällsomställningen mot fossilfritt. Syftet med färdplanen är att på ett effektivt sätt ta ett samlat grepp från skidbranschens sida.

Svenska skidanläggningars organisation (SLAO) är bransch- och intresseorganisation för 200 skidanläggningar med verksamhet i stora delar av Sverige. Medlemmarnas förutsättningar skiljer sig sinsemellan. De stora anläggningarna återfinns i eller nära fjällorterna. De minsta medlemmarna driver ofta tätortsnära verksamhet, många gånger ideellt.

I fjällens orter är skidanläggningen ofta den ekonomiska motorn och närheten till en skidort kan vara en förutsättning för turistverksamhet i glesbygd. Många unga får sina första arbetslivserfarenheter i en skidanläggning. Anläggningar som också är arenor för idrott och hälsa för barn och unga.

Skidbranschen är beroende av kalla vintrar. Ett förändrat klimat ökar sannolikheten för färre dagar med naturligt snötäcke men allt effektivare snöläggningskapacitet bidrar till att upprätthålla vintersäsongens längd. För att säkerställa goda skidförhållanden krävs noggranna förberedelser med snöproduktion, snöläggning och preparering av pisterna.

Alla SLAO:s medlemmar har en eller flera skidliftar, skidbackar samt pistmaskiner (perspektiv 1). Några har även hotell och stugverksamhet (perspektiv 2). I färdplanen har skidliftar och skidbackar prioriterats utifrån medlemmarnas möjlighet att direkt påverka. Perspektiv 3, dvs. resor till skidåkningen, finns med för att ge en helhetsbild av fossilfri skidåkning.

Det finns mer än 800 skidliftar, 450 pistmaskiner, 1 100 snöskotrar och 5 000 snökanoner i svenska skidanläggningar. Bränslet till pistmaskiner står för cirka 90 procent av bränsleåtgången i kärnverksamheten. De övriga 10 procenten används till bl.a. snöskotrar.

Av de största skidanläggningarna använder nästan samtliga 100 procent förnybar el för snötillverkning och drift av skidliftar. Tekniken för snötillverkning har förbättrats avsevärt sedan 1970-talet då strömförbrukningen var cirka 7 kWh för att tillverka 1 m³ snö. Idag går det åt en sjundedel så mycket.

Säsongen 2017/18 uppskattas de totala klimatpåverkande utsläppen från SLAO:s medlemmars kärnverksamhet till 12 000 ton CO2e.

2019/2020 var samma siffra 7 500 ton CO2e. Bytet till biodrivmedlet HVO100 i pistmaskiner har bidragit till att reducera den totala klimatpåverkan med 40 procent på två år.

Omfattningen av kringverksamheten (perspektiv 2) skiljer mellan olika anläggningar. Många har externa leverantörer medan andra äger och driver dessa delar själva.

Resor till skidanläggningar (perspektiv 3) står idag för den största klimatpåverkan kopplat till skidåkning. Oftast tar sig gästerna dit med bil, uppskattningsvis 90 procent, och skidorterna är utvecklade för detta resebeteende.

Svenska skidanläggningars övergripande mål är fossilfri skidåkning med positiva effekter på folkhälsa, sysselsättning och cirkulär resursanvändning.

Vision

Det ska vara mer klimatsmart att vara i en svensk skidanläggning än hemma.

Målbild

År 2027 ska svenska skidanläggningar vara internationellt ledande i skidbranschens klimatarbete. Arbetet fokuserar på att utbilda SLAO:s medlemmar men även inspirera övriga delar av besöksnäringen.

Målsättningar kärnverksamhet

 • 2022: 100% förnybar energi till skidlift och snötillverkning.
 • 2025: 100% fossilfri drift av pistmaskiner.
 • 2027: 100% fossilfri drift av skidanläggningar.
 • Fokus efter 2027 ligger på att bidra till fossilfritt inom perspektiv 2 och 3.

Målsättningar kringverksamhet och transporter

 • Möjliggöra fossilfri kringsevice via kunskap om upphandling, ökad cirkuläritet, ändrade beetenden, bättre avfallshantering samt märkningar/ certifieringar.
 • Möjliggöra fossilfri svensk skidturism 2030 genom transportanalys, påverkan så att berörda aktörers färdplaner genomförs med mera. 

Arbetet efter 2027 ska primärt ske genom påverkansinsatser.

Hinder och möjliga åtgärder för att uppnå fossilfri skidåkning i Sverige, både utifrån branschens direkta och indirekta påverkan.

Pistmaskiner kan idag köras fossilfritt via biodrivmedel, däremot ännu inte snöskotrar. Eldrivna snöskotrar introduceras successivt på marknaden. Tillgången på biodrivmedel är ett hinder liksom mindre anläggningars tillgång till kapital för investeringar i ny teknik. Omställningen handlar även om att övervinna kunskapshinder och stimulera beteendeförändringar.

Branschens åtgärder för kärnverksamheten

SLAO utbildar årligen 1 000 individer. Hållbarhet som moment intensifieras. Kunskap om snölagringstekniker är prioriterat liksom eco-driving med mera.

Byte till biodrivmedel i pistmaskiner pågår liksom samarbete med leverantörer för test av eldrivna snöskotrar.

Branschens aktiviteter för energieffektivisering och omställning till förnybar energi:

 • Verka för att medlemmar byter till 100 procent förnybar el för snötillverkning och drift av skidliftar.
 • Förmedla kunskap om optimerad snöläggning.
 • Förmedla kunskap om möjligheter med sk. micro-grids. 
 • Erbjuda energikartläggning.
 • Strukturerat sprida goda exempel.
 • Erbjuda upphandlingsunderlag.
 • Kartlägga och implementera möjliga miljömärkningar/certifieringar för skidanläggningars verksamhet.

Branschens åtgärder för kringverksamhet

I perspektiv 2 kan skidanläggningar ofta ställa krav via upphandlingar. Därför behöver deras kunskap om upphandlingar som verktyg öka. I detta ingår att utreda hur besökare på plats bättre kan erbjudas el och förnybara drivmedel till sina fordon.

Utbyggnad av laddstationer vid skidanläggningar samt information till gäster om hållbara boendepaket och resealternativ är exempel på aktiviteter kommande år.

För att tillsammans med besökare och andra aktörer ställa om till fossilfria resor behöver kunskapen om resmönster öka och en bättre anpassad infrastruktur byggas upp.

Skidbranschens aktiviteter inom transportområdet (perspektiv 3) handlar mycket om påverkan.

1. Säkra välfungerande marknad för biobränslen

 • Fortsatt skattebefrielse för fossilfria drivmedel.
 • Mer ambitiös reduktionspliktskurva.
 • Biodrivmedel i all offentlig upphandling.

2. Bygg ut solenergi. Satsa på riktade bidrag.

3. Stimulera snabba teknikskiften genom riktade bidrag, t.ex. för eldrivna snöskotrar.

4. Ge ansvarig myndighet i uppdrag att skapa kompetenscentrum för forskning och utveckling om klimat och snölagring.

5. Ge uppdrag till lämplig myndighet att utreda vinterbesöksnäringens resmönster och klimatpotential.

6. Utveckla struktur för snabbladdning utmed huvudvägar.

7. Dubblera nattågsplatser till 2025.

8. Se över kollektivtrafikens roll i besöksnäringen.

9. Stärk inhemsk turism genom utökat uppdrag till Visit Sweden.

10. Låt besöksnäringsstrategin visa upp Sverige som ett föregångsland för klimatsatsningar och resande.

Relaterade artiklar