Skidanläggningsbranschen

Skidanläggningarna är en del i besöksnäringen och den ekonomiska motorn på många orter inte minst i glesbygd. Mellan 2018 och 2020 minskade de beräknade växthusgasutsläppen från kärnverksamhet (drift av lift och pist) med 38 procent, från 12 000 till 7 500 ton koldioxidekvivalenter, till följd av övergång till förnybart bränsle. Den största klimatpåverkan kommer från besökarnas resor till och från anläggningarna och branschen arbetar för att skapa förutsättningar för att resorna ska kunna bli fossilfria.

Mål i skidanläggningsbranschens färdplan

2022: 100% förnybar el till skidlift och snötillverkning.

2025: 100% fossilfri drift av pistmaskiner.

2027: Fossilfri drift av anläggningar.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • fortsatta satsningar på biodrivmedel.
  • introduktion av eldrivna snöskotrar.
  • ökad kunskap vid upphandling och inköp av till exempel elavtal.
  • återbruk av material, reservdelar etc.
  • laddinfrastruktur för resande samt stimulans av kollektivt resande.

Svenska skidanläggningars organisation (SLAO) har bland annat tagit fram ett branschgemensamt rapporterings- och utvärderingssystem i syfte att få konkreta mätetal för målsättningar, prioriteringar och uppföljning för enskilda medlemmar och branschen som helhet.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Allt mer biodrivmedel i pistmaskinerna

Sedan 2018 har utsläppen från de 200 skidanläggningarnas kärnverksamhet minskat med 38 procent, en minskning som fortsatt under 2021, framför allt genom att allt fler gått över till biodiesel i pistmaskinerna. Även pistmaskiner med vätgas testas i Alperna.

Elektrifiering på väg in i backen

Den första helt eldrivna pistmaskinen har testats i Sverige. De första elsnöskotrarna testas nu på svenska skidanläggningar och fler är beställda och under produktion. Tidplanen har förskjutits något av pandemin men förhoppningen är att fler kommer på plats till kommande vintersäsong 21/22.

Allt effektivare snöhantering

Forskning och erfarenhetsutbyte kring både snölagring och snötillverkning pågår. Teknikutvecklingen är snabb och resurseffektivitet står i fokus. Det handlar bland annat om snödjupsmätning, bättre snötillverkningssystem och snölagring som gör att snö kan sparas från år till år.

Arbete med laddinfrastruktur pågår

2021 beviljade Trafikverket ett antal stöd till publika snabbladdare längs fjällkedjan i Norrlands inland. Många skidanläggningar kompletterar själva med laddare till sina gäster, hos åtta av de största skidanläggningarna ökar antalet laddstolpar i år, från 86 till 209 stycken.

Digitalt utbildningspaket lanserat

Under hösten 2021 får alla svenska skidanläggningar tillgång till branschanpassade utbildningar inom hållbarhet. Flera av de stora skidanläggningarna kommer att köra dessa med all sin personal.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Elektrifiering av transporterna är helt avgörande för att minska klimatavtrycket från besökarnas resor. Laddinfrastruktur är dock eftersatt i glesbygden där många skidorter ligger. En särskild utmaning ligger i att trafikströmmar och besöksfrekvens är ojämnt fördelad över året.

Eftersom det saknas tåginfrastruktur till många av orterna och tillgång till kollektivtrafik ofta är begränsad är gäster ofta beroende av bil på destinationerna. Den lokala kollektivtrafiken är central för att kunna erbjuda kollektivt resande till skidorter och hemmabackar i både glesbygd som lokalsamhällen. För långväga resenärer är tågtrafikens frekvens och satsningar på banor till fjällregionerna är avgörande.