Petroleum- och biodrivmedelsbranschen

Koldioxidutsläppen från petroleum- och biodrivmedelsbranschens processer och produkter som säljs i Sverige uppgår till cirka 25 miljoner ton, detta är cirka 50 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Många av dessa utsläpp hanteras också i andra färdplaner. Cirka 90 procent av koldioxidutsläppen kommer från användning av branschens produkter.

Utgångspunkten i branschens färdplan är att skapa hållbar och innovativ mobilitet, stärka den svenska konkurrenskraften och samtidigt nå klimatmålen.

Mål i petroleum- och biodrivmedelsindustrins färdplan

2030: Koldioxidutsläppen ska minska med 70% i jämförelse med 2010.

2030: Branschens egen verksamhet i form av stationer och depåer ska vara klimatneutrala. Detta innefattar även förnybar produktion av el.

2045: Klimatneutral konkurrenskraft ska uppnås.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • byta ut fossila drivmedel till förnybara, både genom en ökad iblandning av förnybara drivmedel genom reduktionsplikten och genom att erbjuda höginblandade biodrivmedel och elladdning.
  • fånga in koldioxid genom CCS, samt använda den infångade koldioxiden i cirkulära processer genom CCU.
  • forska på alla hållbara lösningar och utveckla framtidens innovativa och hållbara mobilitetslösningar och mötesplatser för samtliga transportslag utifrån marknadens efterfrågan.

Drivkraft Sverige ansvarar för att följa upp branschens färdplan.

Framsteg inom branschen

Exempel på framsteg som skett inom branschen från uppföljningsplanen 2022:

Preem satsar på storskalig produktion av förnybara drivmedel. 2021 startades produktionsanläggningen Pyrocell i Gävle där sågspån omvandlas till icke-fossil pyrolysolja. Pyrolysoljan förädlas därefter till förnybar diesel och bensin. Pyrocells produktion uppgår till cirka 25 000 ton bioolja per år. Det motsvarar 17 000 bilars årsförbrukning. 

Preem ska även öka sin produktion till biodrivmedel i Lysekil. Som första bolag i Sverige får nu företaget därför del av en ny statlig lånegaranti på tre miljarder. 

Lantmännen Agroetanol och Linde (tidigare AGA) har tagit beslut om att bygga ut sin gemensamma anläggning Norlic i Norrköping, där koldioxid från produktion av hållbar etanol samlas in och renas. Exempelvis används koldioxiden till att kolsyra läsk och vatten. Investeringen uppgår till närmare 100 miljoner kronor och kommer att öka kapaciteten med ytterligare 100 ton koldioxid per dag.

Nynas invigde två nya värmepannor på raffinaderiet i Göteborg. Investeringen i mer energieffektiva värmepannor minskar raffinaderiets koldioxidutsläpp med 34 procent och utsläppen av kväve och svaveloxider med 80 procent. De nya naturgaspannorna är också anpassade för att kunna eldas med förnybar biogas. 

Neste har tillsammans med flygplanstillverkaren ATR och flygbolaget BRA ingått ett samarbete för användning av 100 procent förnybart flygbränsle (SAF). 

Den 21 juni 2022 genomfördes världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent bioflygbränsle i båda motorerna, som en del av ett samarbete för att göra flygbranschen mer hållbar. Förnybart flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent. 

Circle K har öppnat Nordens första publika station för laddning av el samt vätgas för tung trafik. Vid Vädermotet i Göteborgs hamn kommer det finnas 8 platser för ultrasnabb laddning och även megacharging. Stationen tas i drift för snabbladdning redan 2022 och för vätgas vid årsskiftet 2023/2024. 

OKQ8 lanserade 2022 SunDay som del av satsningen på hållbar och förnybar energi. SunDay är specialister på solceller, elbilsladdning och energilagring och vänder sig till fastighetsägare, industrier och kommuner som vill investera i solceller, vilket möjliggör investeringar i laddinfrastrukturen på fler platser. 

St1 har under 2021 och 2022 säkerställt att HVO-fabriken i Göteborg kommer att tas i drift under andra halvan av 2023. St1:s vätgasproduktion till den anläggningen är redan färdigbyggd och är anpassad för en framtida omställningen till produktion av vätgas via biogas, i stället för naturgas. Anläggningen har en total kapacitet på 200 000 ton flytande biobränslen.

Läs mer om branschernas arbete med att genomföra färdplanerna

Branschens utmaningar

Branschens viktigaste utmaningar från uppföljningsrapporten 2022:

EU-kommissionens förslag om revidering av förnybartdirektivet RED riskerar att alltför hårt snäva in råvarubasen för förnybara hållbara drivmedel. Det kan begränsa möjligheterna att investera i, utveckla och distribuera hållbara förnybara drivmedel. 

Drivmedelsbolagen behöver långsiktiga och förutsägbara styrmedel för att möjliggöra investeringar i biodrivmedel. Ett viktigt styrmedel är reduktionsplikten som nu är politiskt utmanad. Reduktionsplikten är avgörande om vi ska nå våra klimatmål och justeringar av nivåerna bör grunda sig på den konsekvensanalys som Energimyndigheten presenterat i samband med Kontrollstationen. 

Idag är tillståndsprocesserna när nya anläggningar ska etableras för långsamma och incitament för satsningar på innovation, utveckling och kommersialisering av ny teknik behöver stärkas. 

Det finns två områden som skyndsamt måste förbättras. Nätanslutning där ledtiden från ansökan till anslutning är för lång samt Kapacitet där begränsningarna i kapacitet hindrar uppbyggnaden av en effektiv laddinfrastruktur. Ambitionen måste vara att tillhandahålla den överföringskapacitet som aktörerna behöver.