Petroleum- och biodrivmedelsbranschen

Koldioxidutsläppen från petroleum- och biodrivmedelsbranschens processer och produkter som säljs i Sverige uppgår till cirka 25 miljoner ton, detta är cirka 50 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Många av dessa utsläpp hanteras också i andra färdplaner. Cirka 90 procent av koldioxidutsläppen kommer från användning av branschens produkter.

Utgångspunkten i branschens färdplan är att skapa hållbar och innovativ mobilitet, stärka den svenska konkurrenskraften och samtidigt nå klimatmålen.

Mål i petroleum- och biodrivmedelsindustrins färdplan

2030: Koldioxidutsläppen ska minska med 70% i jämförelse med 2010.

2030: Branschens egen verksamhet i form av stationer och depåer ska vara klimatneutrala. Detta innefattar även förnybar produktion av el.

2045: Klimatneutral konkurrenskraft ska uppnås.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • byta ut fossila drivmedel till förnybara, både genom en ökad iblandning av förnybara drivmedel genom reduktionsplikten och genom att erbjuda höginblandade biodrivmedel och elladdning.
  • fånga in koldioxid genom CCS, samt använda den infångade koldioxiden i cirkulära processer genom CCU.
  • forska på alla hållbara lösningar och utveckla framtidens innovativa och hållbara mobilitetslösningar och mötesplatser för samtliga transportslag utifrån marknadens efterfrågan.

Drivkraft Sverige ansvarar för att följa upp branschens färdplan och publicerar löpande uppdateringar på sin hemsida.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Reduktionsplikten – ett effektivt styrmedel

Reduktionsplikten höjdes för diesel till 26 procent och för bensin till 6 procent i augusti 2021. Då in- fördes E10 som ny bensinkvalitet. Minskningen av koldioxidutsläppen bedöms av Drivkraft Sverige till cirka 230 000 ton per år om alla bilar som kan köra på E10 gör det.

Forskning och utveckling av hållbara produkter och biodrivmedel

Branschen forskar och utvecklar för att kunna erbjuda biodrivmedel från allt fler hållbara råvaror. Flera företag har nått kommersiellt teststadium i utvecklingen av förnybar biobensin. Biobensin sänker växthusgasutsläppen med cirka 65 procent i jämförelse med vanlig bensin. Branschen har även fattat beslut om ytterligare investering i HVO-produktion omfattande en miljon kubikmeter. Några företag har även utvecklat och ytterligare effektiviserat infångning av koldioxid från produktion.

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Utbyggnaden av laddinfrastruktur över landet har ökat successivt från samtliga distributörer av drivmedel. Supersnabbladdare och laddahemmapaket erbjuds av flera aktörer inom branschen, ofta tillsammans med olika partnersamarbeten.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Synen på biodrivmedel inom EU riskerar att begränsa möjligheterna att investera i, utveckla och distribuera förnybara drivmedel. Under året har EU-kommissionens förslag till taxonomi för vad som ska anses som hållbart presenterats och den utelämnar råvaror från grödor och skog. Samtidigt riskerar EU-kommissionens förslag om revidering av förnybartdirektivet RED att alltför hårt snäva in råvarubasen för förnybara hållbara drivmedel vilket medför hinder för långsiktiga investeringar.

Även om biodrivmedel idag främst används till vägfordon så kommer biodrivmedel i framtiden att behövas för tunga transporter, arbetsmaskiner, flyg och sjöfart. Från politiskt håll saknas i Sverige och EU en tydlig riktning om vad man vill med biodrivmedel efter 2030 och det skapar hinder för investeringar i förnybara drivmedel i Sverige.