Cementbranschen


Film om cementbranschens färdplan från 2019

Cement är nyckelkomponenten i vårt vanligaste bygg- material, betong. Cementtillverkning står idag för 4 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Den centrala utmaningen för cementindustrin är utsläppen av koldioxid som uppstår när råmaterialet kalksten omvandlas till cementklinker vid höga temperaturer. Nu tas de första globala stegen mot en klimatneutral cementproduktion.

Mål i cementbranschens färdplan

2030: Världens första klimatneutrala cementfabrik Scope 1–3 driftsätts på Gotland där det samtidigt skapas en kolsänka på över 300 000 ton koldioxid.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • omställningen från fossil energi till bioenergi.
  • projekt för CCS i Norge och Sverige med målet att ha världens första klimatneutrala cementfabrik driftsatt i Slite 2030.
  • att hushålla med råmaterial och begränsa nyproduktion genom ökad resurshushållning, återvinning och återbruk.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Steg på vägen mot CCS och framtida klimatneutralt cement

HeidelbergCement presenterade i juni 2021 en sats- ning på att göra Cementas anläggning i Slite till den första klimatneutrala cementfabriken i världen med potential att bli en kolsänka. Redan nu byggs världens första CCS-anläggning för cementindustrin i industriell skala i Norge med driftsättning år 2024. I Sverige pågår en förstudie inför en anläggning i Slite där upp emot 1 800 000 ton koldioxid ska fångas in årligen från 2030. Det ger en minskning av Sveriges samlade utsläpp med 3 procent och dessutom möjligheten att få en kolsänka på över 300 000 ton eftersom en stör- re del av bränslet kommer vara biobaserat.

Energi- och materialåtervinning av avfall ger flera vinster

Cementindustrin avlastar samhällets avfallshantering. Avfall kan både energiåtervinnas som bränsle i cementtillverkningen som ersättning för kol, och materialåtervinnas genom att restprodukter ersätter delar av jungfruligt råmaterial.

  • Sedan 2018 har Slitefabriken – som står för 75 procent av den svenska cementproduktionen – ökat andelen återvunna bränslen med 10 procentandelar från 59 till 69 procent. Omkring en fjärdedel kommer från biomassa. Arbete pågår för att i framtiden kunna använda enbart bioenergi eller el.
  • Användandet av restmaterial ökar, och sedan 2019 har cementindustrin exempelvis ersatt delar av det jungfruliga råmaterialet med cirka 200 000 ton slagg från stålindustrin, vilket minskar utsläppen med omkring 60 000 ton tack vare att mindre kalksten behöver användas.
Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

För cementindustrins omställning är det kritiskt med miljötillstånd för såväl råmaterialtillgång som för den industriella omställningen. Flaskhalsen är långa ledtider, oförutsebarhet och bristande helhetssyn i beslutsprocesser. Med långsiktiga tillstånd är det möjligt att upprätthålla en trygg försörjning av cement i Sverige.

Cementindustrins omställning innebär en mångmiljardsatsning på Gotland. En sådan kräver långsiktighet även från det offentliga. Det befintliga elsystemet till och på ön närmar sig slutet av sin livslängd, och en uppgradering behöver ta höjd för den kapacitet som krävs för industrins omställning, samt kunna samspela med den utbyggnad av förnybar kraft som pågår i en ökande takt. Avsaknad av ett robust elnät samt trenden mot allt högre elkostnader i södra Sverige riskerar dock att motverka en brådskande klimatomställning.