Sjöfartsnäringen

Sjöfarten möjliggör transporter av passagerare och gods mellan såväl kontinenter och länder som mellan regioner och till öar och har alltså inte bara betydelse för Sveriges import och export, utan också för att hela Sverige ska kunna leva. Den inrikes sjöfarten släpper ut cirka 700 000 ton koldioxidekvivalenter om året vilket utgör cirka fyra procent av utsläppen från inrikes transporter totalt.

Mål i sjöfartsnäringens färdplan

2030: Reduktion av växthusgaser från inrikes sjöfart med 70% jämfört med 2010.

2045: Inga nettoutsläpp av växthusgaser från inrikes sjöfart.

Så genomförs färdplanen

För att nå målen behövs en total energiomställning. Historiskt har sjöfart gått från segel och åror till kol och ånga, till diesel och olja. Denna gång skall fartygen bli fossilfria. Eftersom fartyg har olika karaktäristik och operationsområden så är utmaningen att hitta olika lösningar för att alla typer av fartyg och sjöfart ska bli fossilfria. Branschen arbetar med energieffektivisering som länge varit en central del, men mer kan göras. Byte av drivmedlet behövs och satsningar på att anpassa fartyg till olika former av nya drivmedel och energibärare.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med följande fossilfria alternativa drivmedel och energikällor:

  • Gasdrift (LNG/LBG samt vätgas)
  • Batteridrift
  • Biodiesel (exempelvis HVO)
  • Metanol
  • Ammoniak
  • Fossilfri el

Svensk Sjöfart ansvarar för processen att genomföra färdplanen tillsammans med Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Beställning av nya klimatsmarta fartyg

Svensk Sjöfarts medlemmar har beställt och tagit leverans av 50-talet nya fartyg som är väsentligt energisnålare än tidigare samt anpassade för drift av alternativa drivmedel och energibärare inklusive biogas, batterier och metanol. Därtill projekteras för beställning av fartyg framdrivna med segel, vätgas, bränsleceller och ammoniak.

Mer biogas i tanken

Flera rederier, bland annat Destination Gotland, Furetank, Tärntank och Thunbolagen har påbörjat inblandning av biogas i deras gasdrivna fartyg samt planerar för en succesiv ökning av inblandningen. Branschen hoppas på ett växande intresset från passagerare och fraktkunder att betala för en grön transport.

En utsläppsfri hamn

Tranzero Initiative är ett samarbete mellan Stena Line, Volvokoncernen, Scania, och Göteborgs Hamn som startade 2021 med målen att reducera de klimatpåverkande utsläppen i hamnen med 70 procent 2030 och att transporterna till och från hamnen ska vara helt utsläppsfria samma år. För Stena Line innebär åtagandet två fossilfria fartyg som kommer att segla in och ut från Göteborg. Utbyggnad av möjligheterna för fartyg att koppla på landström i syfte att minska utsläppen från kajliggande fartyg är också långt gånga i flera hamnar liksom elektrifiering och övergång till fossilfria drivmedel hos hamnarnas fordonsflottor.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

För att sjöfarten ska kunna bli fossilfri krävs tillgänglighet på förnybara drivmedel och alternativa energibärare.

Flera svenska rederier har investerat i batteridrift men brist på tillgänglighet av laddning i hamnar och skärgårdar samt ogynnsamma skatteregler för fartyg under 400 bruttoregisterton hämmar utvecklingen för elektrifiering. Därtill råder effektbrist i flera hamnar som begränsar potentialen för fartyg med behov av stora effekter för lasthanteringsutrustning.

Statliga satsningar på forskning och innovation inom sjöfart är marginella jämfört med vad som läggs på andra transportslag och behöver ökas. En energiomställning av den dimension sjöfarten står inför kräver sannolikt en större satsning för att nå de klimatpolitiska målen