Film om flygbranschens färdplan från 2019

Flyget utgör en viktig del av den nationella och internationella transportinfrastrukturen för människor och gods. 2019 stod flyget för cirka fem procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, varav inrikesflyget utgjorde en femtedel och utrikesflyget fyra femtedelar.

Mål i flygbranschens färdplan

2030: Inrikesflyget ska vara fossilfritt (koldioxidutsläpp från flygtrafiken motsvarande inrikesflyget ska vara eliminerade).

2045: In- och utrikesflyget ska vara fossilfritt (allt flyg som startar vid svenska flygplatser ska vara fossilfritt och därmed inte tankas med fossila bränslen).

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • energieffektivisering hos flygplan, i luftrum och på flygplatser.
  • fossilfria flytande bränslen.
  • vätgas och elektrifiering.

Färdplanen har gett upphov till ett antal samarbetsprojekt. Ett av dem är innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 som bland annat tagit fram rapporten “Vägen till fossilfritt flyg 2045” som är en mer detaljerad och breddad analys kring hur målen i färdplanen ska nås.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

The Perfect flight

Som en direkt effekt av färdplanen genomfördes 2019 “The perfect flight” mellan Halmstad och Stockholm. Syftet var att visa hur mycket man kan minska utsläppen med hjälp av befintlig teknik och inom ramen för dagens regelverk. Flygningen hade 46 procent lägre utsläpp per passagerarkilometer jämfört med en ordinarie flygning.

Upphandling av fossilfritt flygbränsle

Såväl Swedavia som ett antal regionala flygplatser och kommuner har upphandlat fossilfritt flygbränsle motsvarande behovet för egna tjänsteresor. Den upphandlade mängden fossilfritt bränsle har ersatt motsvarande mängd fossilt bränsle. Genom ett målmedvetet arbete med att bjuda in andra aktörer till samordnade upphandlingar av fossilfritt flygbränsle så har ett flertal företag och organisationer fått hjälp med att minska sin klimatpåverkan från tjänsteresor.

Införd reduktionsplikt

Reduktionsplikt för flyget infördes under 2021 vilket ska ge minst 27 procent lägre koldioxidutsläpp 2030. Ett antal flygbolag med verksamhet i Sverige har även gjort det möjligt för passagerarna att köpa till fossilfritt bränsle och därmed uppnå en egen utsläppsreduktion på upp mot 80 procent.

Satsningar inom vätgasflyg och elektrifiering

Genom ett antal satsningar både när det gäller flygplan, drivlinor och energiförsörjning har Sverige tagit en framskjuten position för att kunna utveckla och implementera tekniken. En av världens kraftigaste elförsörjningar för elektrifierad luftfart finns på en svensk flygplats.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Det behövs en fungerande marknad för fossilfritt bränsle och en storskalig produktionskapacitet baserad på restströmmar från bland annat skogs- och massaindustrin för att ställa om flyget. Det kräver att finansiella mekanismer finns på plats för att begränsa risken för de som investerar i tidiga skeden samt affärsmodeller som hanterar efterfrågan och betalningsviljan. Reduktionspliktens ökande nivåer efter 2025 kräver betydande investeringar i närtid.

För att nå målet om ett fossilfritt flyg 2045 krävs en utveckling av såväl teknik som lagstiftning, reglering, riskhantering och affärsutveckling. Detta kräver ett brett samarbete med skogsindustri, bränsleproducenter, finansiärer, forskning och politik. Flyget är dessutom en global industri där exempelvis lagstiftning och konkurrensfrågor behöver hanteras i en internationell kontext.