Digitaliseringskonsultbranchen

Digitaliseringskonsulternas färdplansarbete har som huvudfokus hur digitalisering kan möjliggöra stora utsläppsminskningar i alla samhällssektorer.

Mål i digitaliseringskonsultbranschens färdplan

2030: Minst halvera branschens egna och värdekedjans växthusgasutsläpp.

2045: Uppnå nollutsläpp.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • optimering av existerande system, till exempel ruttoptimering av transporter med hjälp av AI.
  • accelererat upptag av smarta lösningar, till exempel ökad användning av digitala möteslösningar.
  • transformativ systemförändring, till exempel genom implementering av digitala verktyg som möjliggör nya resurseffektiva affärsmodeller och cirkulära lösningar, så som till exempel mobilitet som tjänst.

Processen för genomförandet av färdplanen drivs av föreningen Digitaliseringskonsulterna.

Framsteg inom branschen

Exempel på framsteg som skett inom branschen från uppföljningsplanen 2022:

Att tidigt kunna bedöma klimateffekten av planerade digitala utvecklingsprojekt på ett transparent och jämförbart sätt är en förutsättning för att kunna styra mot tydliga effektmål. Digitaliseringskonsulterna har därför tagit fram förslag till metodik och principer för att utföra effektbedömningar. Principerna underlättar för alla samhällets aktörer att se både risker och möjligheter samt att prioritera utvecklingsprojekt ur klimatperspektiv. 

Flertalet pilotprojekt pågår just nu i samverkan med olika samhällsaktörer inom både privat och offentlig sektor där vi testar principerna i en gemensam lärandeprocess. Bland annat genomförs en pilotstudie av Göteborgs Stads Parkeringsbolags planerade digitala utvecklingsprojekt. 

Under covid-19 pandemin 2020-2021 möjliggjorde digitala möteslösningar och arbetssätt att man i många sektorer kunde upprätthålla ett fungerande näringsliv genom distansarbete. 

Digitaliseringskonsultbranschens egna post covid 19 mätningar visar att undvikna resor till och från arbetsplatsen har genererat en minskning om cirka 70 procent i koldioxidekvivalenter vilket motsvarar ca 63 ton per år. 

Att digitalisering möjliggör utsläppsminskningar bekräftas också av SCB:s senaste utsläppssiffror från hushållens konsumtion vilka minskade mellan 2019 och 2020 med 10 procent. Den största minskningen skedde inom hushållens transporter, som minskade med 23 procent, vilket av SCB kopplas till pandemieffekter i form av minskat resande med framför allt flyg och bil. 

Det har senaste året uppmärksammats från både nationellt och europeiskt håll att digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen är underutnyttjad samt att det går alldeles för långsamt. Därför är det glädjande att flera aktörer inom EU så som European Green Digital Coalition, precis som Digitaliseringskonsulterna, nu fokuserar på digitaliseringens möjligheter. Det finns också stora resurser avsatta i syfte att fånga digitaliseringens möjligheter, bland annat genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden med en total budget om 863 miljoner euro. Cirka 60 procent av dessa är tänkta gå till forskning och innovation, digitalisering och bredband samt miljö och klimat. Det kan stimulera innovationskraften och risktagandet. 

Läs mer om branschernas arbete med att genomföra färdplanerna

Branschens utmaningar

Branschens viktigaste utmaningar från uppföljningsrapporten 2022:

För att konsultbranschen ska kunna hjälpa samhället att fånga digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen krävs att beställarna vet vilken effekt de vill uppnå. Idag saknas tydliga effektmål i privata och offentliga strategier och för varje enskilt digitalt utvecklingsprojekt, som är i linje med organisationens övergripande målsättningar. Det gör att projekten inte identifieras, bedöms och prioriteras utifrån klimateffekt. 

Idag efterfrågas inte rätt saker i upphandlingar och förfrågningsunderlag för att fånga digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen. Beställarna saknar kunskap om behovet av effektmålsättning, effektbedömning, styrning och uppföljning. För att hjälpa beställarna att bättre fånga digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen samverkar Digitaliseringskonsulterna med kunder och akademin för att ta fram en beställarvägledning i syfte att öka förmågan att ställa relevanta krav när digitala utvecklingstjänster upphandlas. 

Digitalisering kan möjliggöra resurseffektiva livsstilar, konsumtionsmönster och affärsmodeller som både är attraktiva för konsumenter och lönsamma för företagen samtidigt som de är förenliga med ett klimatneutralt samhälle. Men i dagens berättelser saknas denna bild av vad som är möjligt.