Digitaliseringskonsultbranchen

Genomfört år 2019–2020

  • Branschen har enats om en miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.
  • En arbetsgrupp har formats med syfte att agera beställare av gemensam e-learning i syfte att utföra utbildningsinsatser som gör att samtliga anställda lever upp till ovan nämnda miniminivå inom ett år efter anställning.
  • Arbetet med att enas om ett sätt att identifiera och redovisa undvikna utsläpp har påbörjats.

Sammanfattning

Medveten digitalisering kan, genom att främja nya affärsmodeller, beteenden, regelverk och sätt vi organiserar oss på, leda till radikalt minskade utsläpp av växthusgaser, ökad konkurrenskraft och kraftigt ökad export av transformativa lösningar.

Digitaliseringskonsultbranschen som samlats bakom denna färdplan förenas i sin ambition att hjälpa samhället att bli medvetna om och att använda digitaliseringens möjligheter. Vi ser det som helt avgörande att några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat får ett ramverk så att de bidrar till en hållbar och smart framtid.

De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som vi digitaliseringskonsulter hjälper till att implementera har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser. Studier som fokuserar på optimering av nuvarande system visar att digitala lösningar kan bidra till en cirka 20-procentig minskning av de globala utsläppen. Möjligheten till utsläppsminskningar är dock betydligt större om vi även inkluderar digitaliseringens transformativa effekt som kan bidra till att fylla samhällets behov på helt nya sätt.

Digitalisering ska ses som en katalysator som kan skynda på utvecklingen i en fossilfri och resurssnål riktning likväl som i en fossil- och resursintensiv riktning. Därför behöver vi, utöver att börja använda ny teknik, även arbeta med hur och till vad den används samt se till att affärsmodeller, beteenden, regelverk och sättet vi organiserar oss på anpassas för en hållbar och digitaliserad värld.

Digitaliseringskonsulternas vision är att vi 2045 har bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning så att vi har möjlighet att hålla oss under en temperaturhöjning om 1,5 °C. Vi kommer därmed att bidra till en utveckling som bygger på ökat internationellt samarbete. Detta kommer i sin tur att innebära att globalt hållbara lösningar möjliggör en ökad internationell konkurrenskraft som leder till kraftigt ökad export av transformativa lösningar (både produkter och tjänster). Det vill säga, lösningar som tillhandahåller svar på samhällets behov genom helt nya, resurseffektiva och cirkulära innovationer.

Digitaliseringskonsulternas egna verksamheter har som mål att i sig själva vara fossilfria senast till 2045.

Att accelerera resan mot en fossilfri digital infrastruktur är ett självklart fokus för branschen. Genom att ta en proaktiv roll och vägleda våra kunder till rätt infrastrukturinvesteringar kan vi bidra till att utsläppen från den underliggande infrastrukturen som digitaliseringen kräver fortsätter att minska. Målsättningen är nollutsläpp från dessa senast år 2045 med ambitionen att nå dit redan 2030. Detta samtidigt som vi genomgår en allt snabbare digitalisering av alla sektorer i samhället.

Digitala lösningar kan bidra till utsläppsminskningar på tre olika sätt.  För det första kan existerande system optimeras, för det andra kan upptaget av hållbara lösningar accelereras och för det tredje kan transformativa förändringar åstadkommas.

En transformativ förändring, med radikala och snabba minskningar av växthusgaser, sker när digitaliseringens påverkan på olika nivåer samverkar, det vill säga då nya tekniska lösningar,  affärsmodeller, ekonomiska incitament, ny lagstiftning, samhällsplanering, nya finansieringsmodeller, sätt att utvärdera och sätt att skapa transparens etc förenas.

En stor utmaning är att digitaliseringens små bidrag (optimering av enskilda produkter) är relativt lätta att förklara, mäta och ge politiskt stöd till, medan de större, transformativa systemförändringarna, ofta är svårare att mäta och förklara. De kräver dessutom en rad samverkande åtgärder som ofta bygger på att olika departement, myndigheter och sektorer samarbetar på sätt som sällan sker idag. Fokus hamnar därför lätt på de små bidragen från digitaliseringen och de stora bidragen riskerar att hamna i skymundan.

Vi digitaliseringskonsulter måste ta ett utökat ansvar för att mer aktivt bidra till globalt hållbara och fossilfria lösningar utvecklas och implementeras.

Följande strategiska åtaganden ser vi som prioriterade fram till år 2030:
1. Minst halvera branschens energianvändning till 2030, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045 (i enlighet med IPCC:s lågenergiscenario).

fram till och med år 2020:
2. Enas om en miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.

3. Utföra utbildningsinsatser som gör att våra anställda lever upp till ovan nämnda miniminivå inom ett år efter anställning.

4. Enas om ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag. (scope 1-4, inklusive avoided emissions).

5. Hitta resurser för att bygga och lansera en webbplattform där branschens möjligheter och vårt bidrag till ett nationellt kunskapslyft görs tillgängligt för varandra, kunder, akademin samt politiken.

Plattformen föreslås innehålla:

  • Presententation av case inklusive klimateffekt
  • Utbildningsmaterial, metoder och rapporter
  • Information om gemensamma initiativ
  • Kontaktuppgifter till individer med spetskompetens.

6. Utifrån förutsättningarna 2020 anta nya åtaganden fram till 2022.

Inom ramen för färdplansarbetet har vi identifierat sju strategiska åtgärder som kan bidra till att digitaliseringen spelar en central roll för fossilfrihet:

1. Tillsätt en digital transformationskommission med internationella ambitioner
Tillsätt en kommission med uppdraget att identifiera kunskapsbehov, laghinder, organisatoriska låsningar samt incitament som motverkar möjligheten för Sverige att accelerera upptaget av digitala lösningar för fossilfrihet.

2. Uppdatera regleringsbreven med krav på digitala lågenergistrategier
Ge uppdrag till samtliga myndigheter, via regleringsbreven, att utveckla strategier där digitalisering på bästa sätt skapar förutsättningar för en globalt hållbar fossilfrihet genom energismarta scenarier.

3. Uppmuntra rapportering av Scope 4/avoided emissions som synliggör digitaliseringens potential 
Komplettera nuvarande incitament för företag då det gäller rapportering av egna utsläpp (så kallade Scope 1-3 utsläpp) med incitament för att också redovisa bidrag till minskade utsläpp i samhället från de varor och tjänster som tillhandahålls (så kallade Scope 4/avoided emissions).

4. Tillsätt en snabbutredning om data som stödjer global hållbarhet
Tillsätt en snabbutredning för att se vilka data som idag finns tillgängliga eller kan göras tillgängliga för att medborgare, myndigheter och företag ska kunna utveckla nya och innovativa lösningar utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv.

5. Klargör ansvar för digitalisering och hållbarhet inom varje departement
För att underlätta koordinering inom regeringskansliet föreslår vi att ansvar klargörs inom varje departement kring vilka som bör koordinera digitaliseringens effekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

6. Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft
Genomför ett nationellt kunskapslyft genom att komplettera nuvarande kunskapshöjande satsningar inom digitalisering och hållbarhet med fokus på hur digitalisering bidrar till fossilfrihet och hållbarhet.

7. Etablera »testbäddszoner« för hållbar digital transformation
Etablera ett nationellt initiativ där zoner och hela städer som är intresserade av att agera testbäddar för ett fossilfritt, ekologiskt hållbart och socialt rättvist sätt att ställa om samhället samlas.

Processägare: Digitaliseringskonsulterna
Publicerad: 2019

Kontakt

Dennis Pamlin
Cybercom
Ingemar Jansson
Cybercom

Styrgrupp

Cecilia Pfannenstill,
Quality & Sustainability Director, CGI
Kristina Cato
Head of Sustainability & Communications, Cybercom Group
Marcus Liu
Digital Transformation and Business Development, Almi
Maria Mähl
Director, Arabesque Asset Management
Matilda Gennvi Gustafsson
IoT Sustainability Director, Ericsson
Niclas Ihren
CEO, Founder, Matters Group
Niklas Grybe
Senior Advisor Digitalization, RISE
Staffan Movin
Managing Director, MTC; Program Director, KTH Executive School
Tomas Haglund
Nordic Director, Accenture Sustainability Strategy, Accenture

2030: Halverad energianvändning

Delmål för digitaliseringskonsultbranschen

Referensgrupp

Acando
Accenture
Accigo AB
Advania Sverige
Antrop AB
Atea Sverige AB
ayond AB
B3 Consulting Group AB
Berge Consulting AB
Capgemini Sverige AB
Cartina AB
CGI
Combitech
Cybercom Group AB
Eicorn AB
Etteplan AB
Implement Consulting Group
IRM
jayway
Knightec AB
Knowit
Netlight
Prevas AB
Proact IT Sweden AB
R2M
Semcon AB
Sigma IT Consulting
Softronic AB
Sopra Steria Sweden AB
Sweco Position AB
Sylog Sverige AB
Tieto
Tritech Technology AB
Usify AB

Relaterade artiklar