Digitaliseringskonsultbranchen

Digitaliseringskonsulternas färdplansarbete har som huvudfokus hur digitalisering kan möjliggöra stora utsläppsminskningar i alla samhällssektorer.

Mål i digitaliseringskonsultbranschens färdplan

2030: Minst halvera branschens egna och värdekedjans växthusgasutsläpp.

2045: Uppnå nollutsläpp.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • optimering av existerande system, till exempel ruttoptimering av transporter med hjälp av AI.
  • accelererat upptag av smarta lösningar, till exempel ökad användning av digitala möteslösningar.
  • transformativ systemförändring, till exempel genom implementering av digitala verktyg som möjliggör nya resurseffektiva affärsmodeller och cirkulära lösningar, så som till exempel mobilitet som tjänst.

Processen för genomförandet av färdplanen drivs av föreningen Digitaliseringskonsulterna.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Digitaliseringens klimatpotential synliggjord i pandemin

När möjligheterna att resa och träffas begränsades under pandemin visade det hur djupgående beteendeförändringar och därmed nya affärsmodeller är möjliga med hjälp av digital teknik. Resultat visade att sättet människor rör sig på, lever, äter och arbetar kan förändras och att många aktiviteter kan flyttas online och att följden ofta blir mindre utsläpp av växthusgaser. Exempelvis visar siffror från företag i branschen att deras egna utsläpp har minskats med mer än 70 procent mellan 2018–2020 till följd av distansarbete.

Löfte om ökad användning av grön digital teknik

Tillsammans med 26 andra europeiska länder har Sverige lovat att implementera och investera i mer grön digital teknik för att uppnå klimatneutralitet och påskynda den gröna och digitala transformationen (Declaration on A Green and Digital Transformation of the EU). Det handlar exempelvis om att stödja in- förandet av gröna digitala lösningar som påskyndar utfasningen av fossila bränslen i energinäten, möjliggör precisionsjordbruk, minskar föroreningarna, bekämpar förlusten av biologisk mångfald och optimerar resurseffektiviteten. I deklarationen ingår att regeringen regelbundet ska utvärdera framstegen och rapportera till kommissionen.

Praktisk tillämpning av metodik för att belysa innovationers positiva klimatpåverkan

Deeptech inkubatorn LEAD i samarbete med Knowit har under 2021 tillämpat en metod för att synliggöra, kvantifiera och accelerera nystartade företags positiva klimatpåverkan genom undvikna utsläpp. Projektet visade på att fyra nystartade företag tillsammans, har potential att minska de globala utsläppen med 14 miljoner ton per år efter 2030, vilket motsvarar 25 procent av Sveriges årliga utsläpp.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Kunskapen kring digitaliseringens transformativa potential i klimatomställningen är idag låg inom såväl politik, näringsliv som offentlig sektor. Utmaningen är att optimering av existerande system är relativt lätta att förklara, mäta och ge politiskt stöd till, medan de större, transformativa systemförändringarna med radikala utsläppsminskningar som följd, ofta är svårare att mäta, förklara och beställa.

Idag saknas ett vedertaget sätt att beräkna och uttrycka vilka undvikna utsläpp digitala lösningar och cirkulära affärsmodeller bidrar till. Med de etablerade ramverken går det inte att beräkna vilken potential en tjänst har att minska utsläpp från andra branscher. Utan ett gemensamt sätt att räkna på, riskerar satsningar att utebli liksom att satsningar som inte har någon större positiv klimateffekt marknadsförs som gröna.