Fordonsindustrin – lätta fordon

Sveriges inrikes transporter står för nästan en tredjedel av landets totala växthusgasutsläpp och därav står personbilar för 61 procent. Riksdagen har beslutat att koldioxidutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Mål i fordonsindustrins färdplan för lätta fordon

2030*: 80% av nyregistreringarna utgörs av laddbara bilar.

2045: Helt fossilfri fordonsflotta.

*Målet har uppdaterats till att omfatta 80% några år före 2030 då utvecklingen går fortare än väntat.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med tre strategier:

  • Energieffektivisering och effektivare användning av fordonen.
  • Ökad andel biodrivmedel, såväl låg- som höginblandning.
  • Elektrifiering, inklusive vätgas, av fordonsflottan.

Personbilstillverkarna kan bidra till omställningen genom att utveckla fordon som möter klimatmålen och i deras färdplan är huvudstrategin elektrifiering men en ökad andel biodrivmedel kommer också behövas. Färdplanen innehåller ett låg- och högscenario för andelen laddbara bilar som grundar sig på tillverkarnas planer och strategier samt EU:s fordonskrav.

Branschorganisationen Mobility Sweden (tidigare BIL SWEDEN) ansvarar för processen att genomföra färdplanen och arbetar för att nå det höga scenariot, vilket innebär att 80 procent av nyregistreringarna kommer att vara laddbara bilar 2030.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Rekordstor minskning av koldioxidutsläppen för nya bilar

Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat kraftigt under de senaste åren. Under 2020 minskade utsläppen från nya personbilar från 120 g/km till 93 g/km. Det beror till största delen på att andelen laddbara bilar ökar i nyregistreringarna, men också för att de icke laddbara bilarna har blivit mer energieffektiva. Sveriges minskning är bland de snabbaste inom EU.

Utbyggnad av laddinfrastrukturen

Regeringens och  samarbetspartiernas  satsningar på utbyggnaden av laddinfrastrukturen välkomnas. God och rikstäckande tillgång till laddinfrastruktur framhävs av tillverkarna som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att laddbara fordon ska kunna slå igenom på bred front. Arbetet med att intensifiera omställningen har påbörjats genom regeringens elektrifieringsstrategi och elektrifieringskommission.

Allt fler bilmodeller laddbara eller godkända för biodrivmedel

Utbudet av antalet laddbara bilmodeller för personbilar och lätta lastbilar har ökat kraftigt. Under det senaste året har antalet laddbara bilmodeller, som varit berättigade till klimatbonus, ökat från 130 modeller i januari 2020 till 160 i januari 2021. Bedömningen är att utbudet kommer fortsätta att öka. Även allt fler modeller som är godkända för att köras på HVO100 kommer ut på marknaden, det gäller både personbilar och lätta lastbilar.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Nätet av publika laddstationer måste byggas ut och det måste också bli enklare för en elbilist att hitta närmaste laddplats, samt starta, stoppa och betala för sin laddning. Samtidigt är det fortfarande svårt för boende i flerbostadshus och samfällighetsföreningar att få tillgång till laddplatser för hemmaladdning.

Styrmedlen för lätta fordon har förändrats flera gånger på kort tid. För att inte hämma den positiva omställningstakten är det viktigt att man inte för tidigt trappar ner de stöd som underlättar för privatpersoner och företag att köpa och köra laddbara bilar eller bilar som drivs av hållbara biodrivmedel.

Lätta lastbilar missgynnas eftersom de hanteras som personbilar i Bonus-malussystemet och fordonsskatten har därför ökat med i genomsnitt över 400 procent sedan 2018. Eftersom utbudet av eldrivna lätta lastbilar är begränsat, finns en risk att många väljer att behålla sitt äldre fordon istället för att köpa nytt, vilket skulle få en negativ effekt på utsläppen.