Lantbruksbranschen

De gröna näringarna har genom produktion av förnybara råvaror och förädling av produkter en viktig roll i arbetet med klimatomställningen, en cirkulär och biobaserad ekonomi och ett hållbart samhälle där de nationella miljömålen nås.

Lantbrukets utsläpp av växthusgaser var 6,9 miljoner ton 2019, vilket motsvarar cirka 13 procent av Sveriges totala utsläpp. Färdplanen fokuserar på koldioxidutsläppen som uppgår till cirka 655 000 ton varav cirka 80 procent kommer från användningen av arbetsmaskiner och resterande kommer från uppvärmningen av lantbrukets lokaler. Branschen jobbar med övriga utsläpp inom en rad initiativ, till exempel de hållbarhetsmål LRF tagit fram.

Lantbruket bidrar även till klimatomställningen genom produktion och förädling av förnybara råvaror.

Mål i lantbruksbranschens färdplan

2020: Uppnått 25% fossilfria på drivmedel, torkning och värme.

2025: 40% fossilfria på drivmedel, torkning och värme.

2030: 100% fossilfria på drivmedel, torkning och värme.

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • att byta insatsmedel från fossila bränslen till förnybar energi i de pannor som används för att torka spannmål.
  • att byta insatsmedel från fossila bränslen till förnybar energi för att värma upp lokaler, stallar och växthus.
  • att byta fossila drivmedel till fossilfria drivmedel i lantbrukets traktorer och övriga arbetsmaskiner.
  • att fasa ut användningen av mineralgödsel som tillverkas av fossil energi, vars tillverkning idag inte sker i Sverige.

LRF ansvarar för processen att genomföra färdplanen tillsammans med HKScan, Arla och Lantmännen.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Klimatklivet snabbar på energikonverteringar

Åtgärder som lantbruket vidtagit inom ramen för Klimatklivet beräknas åstadkomma en minskning av utsläppen med 88 000 ton koldioxid om året. Den vanligaste åtgärden är energikonverteringar där fossila bränslen byts till förnybar energi i de pannor som används för att torka spannmål eller värma upp stallar och växthus

Fossilfria traktorer på gång

Lantmännen Maskin och Energifabriken har under växtodlingssäsongen 2020 testkört två nya traktorer från Valtra på biodrivmedlet RME, som har tydliga klimatfördelar jämfört med fossil diesel. Resultaten har varit positiva. New Holland säljer nu en biogasdriven traktor med 180 hästkrafter på den svenska marknaden. Traktorer som drivs av el och vätgas är under utveckling hos flera företag, i form av till exempel robottraktorer, självkörande koncepttraktorer och vätgastraktorer. Detta ligger dock längre fram i tiden.

Stora satsningar på solceller

Lantbruksföretag var tidigt ute med att satsa på solceller och installationstakten är fortsatt hög. Investeringar i batterilagring för att effektivisera gårdens egna energisystem har så smått börjat och här finns möjligheten att tillsammans med flera aktörer skapa en gemensam organisation som kan sälja överskottet ut på den öppna marknaden och tillföra effekt till det svenska elnätet.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Många företag brottas med en bristande lönsamhet och den som ställer om till fossilfria drivmedel missgynnas i dagsläget ekonomiskt jämfört den som kör på fossila bränslen. Det finns ett stort behov av att skapa bättre förutsättningar och långsiktiga spelregler för biobränslen samt säkerställa en bred råvarubas.

Den av EU-kommissionen föreslagna taxonomin riskerar att påverka omställningen negativt genom försvårande och kostnadsdrivande regelverk för jord- och skogsbruket och de typer av bioenergiprodukter som de bidrar med.

Avsaknaden av arbetsmaskiner drivna på el, biogas, etanol eller andra drivmedel för fältarbete gör att omställningen drar ut på tiden. Utvecklingen av fossilfria arbetsmaskiner går för långsamt och incitamenten för eldrivna arbetsmaskiner är fortfarande för svaga.