Bergmaterialindustrin

Bergmaterial är en grundläggande råvara för samhälls- byggande och infrastrukturbyggande i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Varje år produceras och levereras cirka 100 miljoner ton bergmaterial från cirka 1200 bergtäkter.

De fossila utsläppen från produktion av bergmaterial- produkter uppgår idag till cirka 0,25–0,45 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Utöver detta står transpor- ter av bergmaterial för uppemot 30 procent av de tunga transporterna i samhället, vilket motsvarar cirka en miljon ton koldioxidekvivalenter.

Mål i bergmaterialindustrins färdplan

2030: Halverade utsläpp av växthusgaser (jämfört med 2015)

2045: Fossilfri bergmaterialindustri

För att genomföra färdplanen arbetar branschen framför allt med:

  • Elektrifiering av produktionsprocessen
  • Användning av fossilfria drivmedel i produktions- processen
  • Smartare transporter och effektivare lokalisering av bergtäkter
  • Ökad återanvändning och återvinning

Färdplanen följs upp regelbundet i SBMI:s styrelse och SBMI har initierat och projektlett ett flertal projekt som syftar till att driva på bergmaterialindustrins klimatomställning.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Branschens produktionsprocesser elektrifieras i hög takt

Idag har de flesta större täkter med kontinuerlig drift övergått till elektrifierad krossproduktion om elnät med tillräcklig kapacitet finns tillgängligt. Med inspi- ration från Skanska och Volvos projekt »Electric site« är nästa steg att även logistik i täkten blir fossilfri.

Projektet visade att detta kan minska utsläppen med 98 procent och energikostnaderna med 70 procent. Där det saknas tillräcklig kapacitet i elnätet har många gått över till biodiesel (till exempel HVO eller FAME) trots att detta ger högre driftkostnad.

Test av smart elektrifiering även i mindre bergtäkter

SBMI har genomfört ett projekt som syftar till att möjliggöra elektrifiering på bred front även i mindre berg- täkter med större krav på flexibilitet. Tre olika koncept har tagits fram och under 2021 har det mest avancerade konceptet testats med goda resultat i Norrbotten. SBMI har också tillsammans med bland annat Chalmers börjat utveckla ett koncept för att kunna elektrifiera även grävmaskinen som lastar krossen.

EPD för bergmaterial möjliggör klimatkrav i upphandling

Efter ett ökande tryck från branschens beställare har några aktörer i branschen tagit fram egna verktyg för miljöproduktdeklarationer, EPD, som gör det möjligt för upphandlare att ställa tydliga och relevanta klimatkrav. SBMI har medverkat i ett projekt med Chalmers som syftar till att ta fram en branschgemensam metod för EPD för ballast.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Återvinning av bergmaterial är med dagens regelverk krångligt, tidskrävande och rättsosäkert. Den svenska implementeringen av EU:s avfallsdirektiv klassar idag entreprenadberg av hög kvalitet som avfall, vilket försvårar den cirkulära hanteringen. För material som fått avfallsstämpeln saknas end-of-waste-kriterier. Detta leder till att alltför stora mängder bergmaterial hanteras linjärt och körs till deponier istället för att nyttiggöras cirkulärt i samhällsbyggandet.

Bergmaterial är en regional produkt. Om materialet transporteras längre än cirka 20 km blir kostnaderna och utsläppen orimliga i relation till produkten. Långa och oförutsägbara tillståndsprocesser med stora regionala skillnader i tillämpning gör det dock svårt att få tillstånd för att producera bergmaterial i närheten av där det byggs.