Bergmaterialindustrin

Bergmaterial är en grundläggande råvara för samhällsbyggande och infrastrukturbyggande i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Varje år produceras och levereras cirka 100 miljoner ton bergmaterial från cirka 1200 bergtäkter.

De fossila utsläppen från produktion av bergmaterial- produkter uppgår idag till cirka 0,25–0,45 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Utöver detta står transporter av bergmaterial för uppemot 30 procent av de tunga transporterna i samhället, vilket motsvarar cirka en miljon ton koldioxidekvivalenter.

Mål i bergmaterialindustrins färdplan

2030: Halverade utsläpp av växthusgaser (jämfört med 2015)

2045: Fossilfri bergmaterialindustri

För att genomföra färdplanen arbetar branschen framför allt med:

  • Elektrifiering av produktionsprocessen
  • Användning av fossilfria drivmedel i produktionsprocessen
  • Smartare transporter och effektivare lokalisering av bergtäkter
  • Ökad återanvändning och återvinning

Färdplanen följs upp regelbundet i SBMI:s styrelse och SBMI har initierat och projektlett ett flertal projekt som syftar till att driva på bergmaterialindustrins klimatomställning.

Framsteg sedan färdplanen lanserades

Branschens produktionsprocesser elektrifieras i hög takt

Idag har de flesta större täkter med kontinuerlig drift övergått till elektrifierad krossproduktion om elnät med tillräcklig kapacitet finns tillgängligt. Med inspiration från Skanska och Volvos projekt »Electric site« är nästa steg att även logistik i täkten blir fossilfri.

Projektet visade att detta kan minska utsläppen med 98 procent och energikostnaderna med 70 procent. Där det saknas tillräcklig kapacitet i elnätet har många gått över till biodiesel (till exempel HVO eller FAME) trots att detta ger högre driftkostnad.

Test av smart elektrifiering även i mindre bergtäkter

SBMI har genomfört ett projekt som syftar till att möjliggöra elektrifiering på bred front även i mindre bergtäkter med större krav på flexibilitet. Tre olika koncept har tagits fram och under 2021 har det mest avancerade konceptet testats med goda resultat i Norrbotten. SBMI har också tillsammans med bland annat Chalmers börjat utveckla ett koncept för att kunna elektrifiera även grävmaskinen som lastar krossen.

EPD för bergmaterial möjliggör klimatkrav i upphandling

Efter ett ökande tryck från branschens beställare har några aktörer i branschen tagit fram egna verktyg för miljöproduktdeklarationer, EPD, som gör det möjligt för upphandlare att ställa tydliga och relevanta klimatkrav. SBMI har medverkat i ett projekt med Chalmers som syftar till att ta fram en branschgemensam metod för EPD för ballast.

Fler exempel på framsteg i Bilaga 2 till uppföljningsrapporten 2021

Branschens utmaningar

Återvinning av bergmaterial är med dagens regelverk krångligt, tidskrävande och rättsosäkert. Den svenska implementeringen av EU:s avfallsdirektiv klassar idag entreprenadberg av hög kvalitet som avfall, vilket försvårar den cirkulära hanteringen. För material som fått avfallsstämpeln saknas end-of-waste-kriterier. Detta leder till att alltför stora mängder bergmaterial hanteras linjärt och körs till deponier istället för att nyttiggöras cirkulärt i samhällsbyggandet.

Bergmaterial är en regional produkt. Om materialet transporteras längre än cirka 20 km blir kostnaderna och utsläppen orimliga i relation till produkten. Långa och oförutsägbara tillståndsprocesser med stora regionala skillnader i tillämpning gör det dock svårt att få tillstånd för att producera bergmaterial i närheten av där det byggs.