Bergmaterialindustrin

Bergmaterial är en grundläggande råvara för samhällsbyggande och infrastrukturbyggande i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Varje år produceras och levereras cirka 100 miljoner ton bergmaterial från cirka 1200 bergtäkter. Färdplanen omfattar produktion av bergmaterialprodukter och transport till kund.

De fossila utsläppen från produktion av bergmaterialprodukter uppgår idag till cirka 0,25–0,45 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Utöver detta står transporter av bergmaterial för uppemot 30 procent av de tunga transporterna i samhället, vilket motsvarar cirka en miljon ton koldioxidekvivalenter.

Mål i bergmaterialindustrins färdplan

2030: Halverade utsläpp av växthusgaser (jämfört med 2015)

2045: Fossilfri bergmaterialindustri

För att genomföra färdplanen arbetar branschen framför allt med:

  • Elektrifiering av produktionsprocessen
  • Användning av fossilfria drivmedel i produktionsprocessen
  • Smartare transporter och effektivare lokalisering av bergtäkter
  • Ökad återanvändning och återvinning

Branschorganisationen SBMI ansvarar tillsammans med företagen i bergmaterialindustrin för processen att genomföra färdplanen. 

Framsteg inom branschen

Exempel på framsteg som skett inom branschen från uppföljningsrapporten 2022:

Skellefteå Site East har som mål att vara Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt och en vägvisare för hur ett anläggningsprojekt kan genomföras för att möta regeringens klimatmål till år 2045. En del i arbetet är Skanskas mobila krossanläggning som drivs med el istället för diesel och kan krossa en halv miljon ton bergmaterial. Därigenom har hela 261 ton koldioxidekvivalenter besparats. 

Miljontals ton stenmaterial deponeras idag i Sverige, eller används i tillämpningar där materialets egenskaper inte nyttjas till fullo. Swerock har därför under 2021 lanserat varumärket ECO-Ballast som består av minst 50 procent återvunna råvaror. Senaste året har intresset ökat i takt med att allt fler kunder efterfrågar hållbara lösningar. 

Volvo och SSAB har tagit fram en dumper i fossilfritt stål som lastar sten, grus och asfalt i NCC:s bergtäkt i Lund. Dumpern gick från prototyp till färdig produkt på bara åtta månader. För att ytterligare minska klimatpåverkan från täkten används fossilfria bränslen och elektrifiering. 

  • Sedan november 2021 tar Skanska emot överskottsmassor i Sälgsjöns bergtäkt utanför Gävle. Överskottsmassorna sorteras i ett hybridverk som kan drivas uteslutande på el, bergmaterialet krossas och går sedan tillbaka till marknaden. Planen är att ta emot upp till 120 000 ton överskottsmassor per år och att 50 till 75 procent av detta ska ut på marknaden. 
  • Med stöd från Klimatklivet investerar Swerock i en stor anläggning i Sundsvall för hantering av återvunna schaktmassor. Anläggningen kommer att förse en stor geografisk marknad med över 200 000 ton återvunnet grus- och bergmaterial varje år, som ersätter uttag av jungfruliga naturresurser. 

Målet med ReSources är att återvinna och återanvända hundra procent av alla massor som kommer in. Eftersom överblivet material ofta klassas som avfall är möjligheterna att återbruka jord, grus, betong och asfalt ofta begränsade.

Volvo Construction Equipment har tillverkat en prototyp av en utsläppsfri bränslecelldumper, kallad Volvo HX04. Dumpern drivs med hjälp av grönt väte, med vattenånga som restprodukt. Den används oftast i områden som inte har en utbyggd elinfrastruktur, som vid vägbyggen och gruvor, och därför har bränsleceller stora fördelar då de inte behöver laddas. 

Läs mer om branschernas arbete med att genomföra färdplanerna

Branschens utmaningar

Branschens viktigaste utmaningar från uppföljningsrapporten 2022:

Andelen cirkulära bergmaterial är låg i Sverige jämfört med många andra EU-länder där vissa har nivåer på cirka 30 procent. Återvinning och återanvändning av bergmaterial är med dagens regelverk krångligt, tidskrävande och rättsosäkert. Entreprenadberg klassas alltför ofta som avfall, vilket försvårar hanteringen. I juni 2022 presenterades Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om schaktmassor, med vissa förslag som behöver genomföras, bland annat ökade möjligheter att hantera massor som produkter. 

Bergmaterial är en regional produkt. Om materialet transporteras längre än cirka 20 kilometer blir kostnaderna och utsläppen orimliga. Långa och oförutsägbara tillståndsprocesser gör det svårt att få tillstånd att producera bergmaterial där det byggs. Under 2022 har flera kommuner och regioner tagit fram regionala materialförsörjningsplaner och masshanteringsplaner. Planerna är ett viktigt underlag för att belysa förutsättningarna för bergmaterialförsörjningen, och samhällets behov av bergmaterial. 

Trots att det finns ett allmänintresse av en god bergmaterialförsörjning har miljöprövningsprocessen över tid blivit alltmer omständlig utan att det medfört någon miljönytta. Resultatet blir sämre regional bergmaterialförsörjning, sämre konkurrens och högre priser på bergmaterial. I juni 2022 presenterade Miljöprövningsutredningen några bra förslag på vägen, bland annat förstärkt samråd för minskat kompletteringsträsk och att göra ändringstillstånd till huvudregel.