Bergmaterialindustrin

2030: Halverade utsläpp av växthusgaser

Delmål för Bergmaterialindustrin

Genomfört år 2019–2020

  • Flera företag har redan ställt om många av sina produktionsprocesser från dieseldrift till eldrift och därmed minskat sina utsläpp med ca 30-50% jämfört med 2015 års nivå.
  • SBMI har startat projektet ”Hållbar elektrifiering av täkter”. Ca 30 verksamheter ingår i projektet som syftar till att påskynda omställningen till eldrift.
  • SBMI har startat projektet ”Beslutsstöd för ökad återvinning” för att ta fram ett faktabaserat underlag för bedömning av överskottsmaterial som kan användas i anläggningsändamål.

Sammanfattning

Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av bostadsbyggande, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning. 2017 producerades och levereras uppemot 100 miljoner ton bergmaterial, vilket gör det till landets största industriprodukt räknat i vikt. Värdet av råvaran är ca 10 miljarder kr och bergmaterialindustrin sysselsätter ca 5000 personer direkt, och uppemot ca 30 000 personer indirekt.

De fossila utsläppen från bergmaterialindustrin uppgår idag till ca 0,25–0,45 miljoner ton CO2-ekv för produktionskedjan, och ytterligare ca 0,2 miljoner ton CO2-ekv från transporter till kund beräknat för 2 mil transportsträcka. Utsläppen från transport till kund blir större om avståndet till kunden ökar.

År 2045 är branschen helt fossilfri och till stora delar automatiserad eller fjärrstyrd. Under omställningsarbetet kommer det att krävas stora informations- och demonstrationsinsatser för att iscensätta denna omställning. År 2030 har bergmaterialindustrins utsläpp av växthusgaser från produktionsprocesser minskat med 50 % jämfört med 2015 års nivå.

Klimatomställningen i bergmaterialindustrin förväntas ske främst genom utveckling inom fyra olika områden:

Elektrifieringen kommer att genomföras dels genom nätanslutning av krossar och maskiner i produktionsprocessen, dels genom ökad batteridrift av entreprenadmaskiner. I dag sker en stor del av arbetet i täkterna med dieseldriven utrustning, framför allt med mobila stenkrossar och för att flytta det tunga materialet inom området. Genom att driva maskiner med fossilfri el i stället kan produktionsprocesserna i bergtäkterna bli så gott som utsläppsfria.

En viktig del av klimatomställningen kommer att genomföras genom användning av biobränslen i de fall där elektrifiering inte är lämpligt/möjligt. Tillgången på biobränslen till konkurrenskraftiga priser är en viktig förutsättning för branschens omställning. De flesta av dagens maskiner går att köra på biobränslen utan åtgärder.

Minskade utsläpp från transport till kund genom optimerad lokalisering av bergtäkter och materialterminaler, samt ökad andel klimateffektiva transporter. Materialtransporter står för en stor del av branschens utsläpp. Stora vinster kan göras genom att köpare och producenter tillsammans planerar logistiken för att minimera transporterna. Men viktigast är att placera täkterna smart, det vill säga nära den plats där materialet ska användas. För att möjliggöra mer stadsnära placeringar av bergtäkter arbetar bergmaterialproducenterna med att utveckla produktionsutrustning som bullrar och dammar mindre.

Ökade cirkulära materialflöden innebär både att behovet av bearbetning av materialet minskar och att logistikprocessen blir effektivare vilket minskar de fossila utsläppen. I dag har flera EU-länder kommit längre i arbetet med att återcirkulera material, och här finns flera goda exempel att lära av.

Säkerställ rättssäkra och effektiva tillståndsprocesser
Rättssäkra, effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser krävs för att skapa en rationell bergmaterialförsörjning. Genom att planera smart och lägga täkter närmare byggplatsen kan klimatpåverkan minska väsentligt. Processerna för att få tillstånd måste göras mer förutsägbara, rättssäkra och enhetliga, och miljönyttan med mer effektivt lokaliserade bergtäkter och materialterminaler behöver värderas högre än idag.

Ge långa tillstånd med flexibla villkor för investeringar
För att främja elektrifiering krävs långsiktighet. Även om lönsamheten klarar företagets krav på återbetalningstid genomförs inte klimatinvesteringar om återstående tillståndstid är för kort och det är osäkert om täkten får förlängt drifttillstånd med rimliga villkor. Alltför korta täkttillstånd med alltför stela villkor ger inte verksamhetsutövaren de möjligheter som behövs för långsiktiga klimatinvesteringar.

Ta fram End-of-Waste (EoW) kriterier för ballast
Det måste bli tydligt när avfall upphör att vara avfall och regelverket måste främja återvinning när det är miljömässigt motiverat. Sveriges Bergmaterialindustri anser att Miljödepartementet bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram EoW-kriterier för ballastmaterial.

Tag fram branschvägledningar för vad som inte är avfall
I dagens rättsordning finns stora frågetecken angående återvinning av bergmaterial. I många fall motverkas en rationell materialhantering och cirkulära materialflöden av en osäkerhet kring utfallet av myndighetsbedömningar. Det behövs tydligare myndighetsvägledning kring vad som inte faller inom ramarna för avfallsdefinitionen för att säkerställa enhetliga bedömningar i landet.

Prioritera cirkulära materialflöden vid bedömningar
Idag görs ofta alltför restriktiva myndighetsbedömningar kring var återvunnet material får användas. Detta innebär stora kostnader för samhället, långa onödiga transporter, och motverkar cirkulära materialflöden. Det cirkulära samhället behöver platsspecifika myndighetsbedömningar som främjar cirkulära materialflöden till kvalificerade ändamål, och där rimliga avväganden avseende skydd av omgivningen görs.

Låt offentliga upphandlingar vara drivande
En stor andel av branschens produktion säljs till offentliga upphandlare. Dessa borde kunna ställa högre klimatkrav än privata beställare. Det kan exempelvis premiera återvunnet material. Detta kan innebära att man i branschen får en möjlighet att ta bättre betalt för produkter som uppfyller högre krav vilket främjar klimatinvesteringar.

Etablera »policylabs« för branschens regelverk
Många regelverk har tagits fram i ett samhälle som såg annorlunda ut jämfört med i dag. Regelverket eller styrmedlen var relevanta vid införandet men kanske inte idag. Policylab är en samarbetsform där många olika relevanta intressentgrupper samverkar nära kring utformningen av regelverk. Denna teknik har visat sig vara effektiv och framgångsrik på många olika håll.

Säkra välfungerande marknad för biobränslen
Elektrifiering är inte lämpligt överallt. Det är viktigt att branschen kan minska de fossila utsläppen genom andra åtgärder. Efterfrågan på HVO kommer öka. Det behövs styrmedel som gör att branschen tillsammans med myndigheter utvecklar som uppmuntrar teknikutveckling och ökad produktion av tex biodrivmedel.

Möjliggör snabbare teknikskiften med »Klimatklivet«
I större anläggningar är eldrift ofta mer lönsamt, men i medelstora täkter behövs t ex Klimatklivets stöd för att skapa tillräcklig lönsamhet för konverteringen. En större omställning kommer att kräva samhällets stöd. Med stöd av t ex Klimatklivet minskar återbetalningstiden till acceptabel nivå.

Beakta bergmaterialförsörjning tidigt i byggprocessen
Genom att beakta bergmaterialförsörjningen redan vid översiktsplaneringen blir förutsättningarna bättre för ökad materialåtervinning, effektiv logistik och effektiv materialförsörjning.  Effektiv masslogistik kräver helhetssyn, samverkan mellan många aktörer och god planering.