Redan idag kan bygg- och anläggningssektorn halvera utsläppen i nybyggnation, renovering och underhåll. Till 2030 kan hela sektorn halvera utsläppen. Nu behöver regeringen se till att rätt förutsättningar kommer på plats. Det skriver skriver Fossilfritt Sverige tillsammans med sex företrädare för byggindustrin i DI Debatt. 

Sedan 2008 har bygg- och anläggningssektorns utsläpp minskat med 6 procent samtidigt som produktionen ökat. Vi kan i dag halvera utsläppen i olika typer av nybyggnationer, renovering och underhåll. Till 2030 både kan och vill vi halvera utsläpp från hela sektorn, vilket skulle innebära att Sveriges utsläpp skulle minska med en tiondel.

De utsläppsminskningar vi uppnår i olika pilotprojekt behöver nu bli standard och genomföras med ännu större kraft och bredd. Därför presenterar vi en uppgraderad färdplan med uppmaningar till regeringen och åtaganden till oss själva för göra mer och i snabbare takt för att öka tempot i Sveriges klimatomställning. Det förutsätter politiska åtgärder utöver de som aviserats i klimathandlingsplanen.

Om regeringen ser till att rätt förutsättningar kommer på plats kan vi med stolthet bidra till att Sverige springer i täten i den globala gröna kapplöpningen och visa andra länder att fossilfrihet, välfärd, jobb och konkurrenskraft går hand i hand.

Våra sex viktigaste förslag till regeringen är:

• Inför gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader, samt utökade krav på att deklarera klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet.

• Ändra regelverk för en effektivare användning av befintligt bestånd så att kontorslokaler kan omvandlas till lägenheter samt för att undvika rivning och ökad materialanvändning.

• Skapa förutsättningar för en grön industriomställning för byggmaterial samt bygg- och installationsprodukter genom effektiva tillståndsprocesser och säkrad tillgång till fossilfri el.

• Inför krav på att höga klimatambitioner alltid ska vara en beslutsfaktor vid offentliga investeringar.

• Tillse att Väglagen och Lagen om byggande av järnväg ger utrymme för genomförande av klimatåtgärder.

• Implementera en nationell struktur för lokala flexibilitetsmarknader för el och värme inom denna mandatperiod

Läs hela artikeln i Dagens Industri