Fossilfritt Sverige kommer att ta fram en strategi för energieffektivisering. Strategin ska visa hur ett effektivare utnyttjande av energi ska bidra till att nå klimatmålen och genomföra industrins färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Riksdagens mål är att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det är alltså energiintensiteten mätt i tillförd energi per BNP-enhet som ska minska. Till 2019 var minskningen 29 procent. 

Enligt beräkningar från Energiföretagen kommer efterfrågan på el att öka med 70 -120 procent till 2045 men energieffektivisering handlar inte bara om el. Det handlar om att skapa ett mer resurseffektivt samhälle med fokus på cirkularitet.

Målet med strategin för energieffektivisering är att identifiera vilka hinder som finns för att nå målet och även bland annat analysera digitaliseringens möjligheter att utveckla energieffektiva lösningar inom både transportsystemet, bygg- och bostadsföretagen och industrin i stort.  

Strategin tas fram i dialog med företag inom så väl energieffektiviseringsbranschen som företag med stora energibehov inom berörda branscher och kommer att överlämnas till regeringen under 2022.

Redan nu ser Fossilfritt Sverige behov av tre åtgärder för att påskynda energieffektiviseringen:

  1. Förändra och utforma Boverkets byggregler med krav på att redovisa använd energi istället för köpt energi när en byggnads energiprestanda ska beräknas.
  2. Bredda skatteavdraget för grön teknik så att även energieffektiviserande åtgärder inkluderas. Idag kan avdrag göras för investeringar i solceller, laddstolpar och ellagring.
  3. För att energieffektivisera transportlösningar bör den svenska implementeringen av EU:s avfallsdefinition uppdateras så att en cirkulär och resurseffektiv hantering av exempelvis betong, entreprenadberg och asfalt möjliggörs och att onödiga transporter av dessa material undviks.
Läs debattartikel om strategin i Aktuell Hållbarhet