Resan mot ett fossilfritt Sverige
Transporterna är på väg

Utsläppen minskar men nu måste farten öka

Kapitel 1 | Kapitel 2 | Kapitel 3 | Kapitel 4 | Kapitel 5

33%

Inrikes transporters andel av växthusgasutsläppen i Sverige. 

Inrikes transporter står för en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen i Sverige. Och av dem kommer cirka 90 procent från vägtransporter. Målsättningen är att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Mellan 2010 och 2019 minskade de med 20 procent.

Naturvårdsverket: Växthusgasutsläpp från inrikes transporter – statistik

Tre vägar mot samma mål

Hållbara biodrivmedel

Hållbar elektrifiering

Transporteffektivare samhälle

Reduktionsplikten innebär att förnybart bränsle blandas in i allt drivmedel utefter en förutbestämd kvot som baseras på klimatnytta. Nivåerna för utsläppsreduktion ligger 2022 på 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin och kommer att skruvas upp gradvis. Nu byggs och planeras allt fler bioraffinaderier som kommer tillverka biodrivmedel från rester från skogsbruk, massatillverkning och jordbruk.

Etanol, biodiesel och biogas går också att tanka höginblandat med stor klimatnytta.

Fordonstillverkarnas branschförening, Bil Sweden, har som mål att laddbara fordon ska stå för minst 80 procent av nybilsförsäljningen 2030. På personbilssidan presenterar nu i princip alla stora tillverkare nya elbilar. Batterierna blir också billigare och i Skellefteå byggs Europas största batterifabrik med fokus på att förbättra återvinningen av batterierna. Från politiskt håll stimuleras utvecklingen av Bonus-malus systemet som ger en bonus till bilarna med lägst utsläpp och en malus-skatt till de som släpper ut mest.

Framför allt i städerna finns det mycket att vinna på minskad trafik och mycket kan lösas med bättre kollektivtrafik, mer cykel och gång, och smartare stadsplanering. Det handlar också om att optimera och effektivisera godstransporter och även utnyttja tåg och sjöfart på ett bättre sätt.

Kapitel 1 | Kapitel 2 | Kapitel 3 | Kapitel 4 | Kapitel 5

Nästa kapitel
Industrin går mot noll för att gå plus

Till kapitel 3