Genom att ställa klimatkrav i en trappstegsmodell kan företag bidra till att Sverige når klimatmålet för inrikes transporter.

För transportföretag och åkerier innebär det ofta stora investeringar att byta fordon eller bränsle. Ett transportföretag som ställer om till fossilfria transporter riskerar därför att bli utkonkurrerat av billigare alternativ. Det har lett till att många åkerier inte haft möjlighet att ta steget vilket i sin tur gör att transportköpare inte kan köpa fossilfria transporter i den utsträckning som många vill.

Med utgångspunkt från Transportutmaningen där över 250 företag, kommuner och regioner satt mål för när deras inrikes transporter ska vara fossilfria före 2030 har en grupp företag tillsammans med Fossilfritt Sverige tagit fram en trappstegsmodell som företag kan använda vid köp av transporter som gör det möjligt att ställa krav samtidigt som åkerier och andra transportföretag får en möjlighet att ställa om

I företagsgruppen ingår Vattenfall, Axfood, Siemens, Telia, Södra och Scania.

I den gemensamma modellen ökar kraven stegvis med sikte på helt fossilfria transporter senast 2030. Redan från början görs det därmed klart hur klimatkraven i upphandlingen kommer att skruvas upp, vilket ger transportföretaget möjlighet att ställa om i en ekonomiskt hållbar takt. För att övergången ska bli så effektiv som möjligt kan kraven ställas på hela företaget och inte enbart på den enskilda transporten. På så sätt blir det möjligt för transportföretaget att undvika suboptimering. Kraven gäller också oavsett om man köper sina transporttjänster från svenska eller utländska åkerier/transportföretag.

Nivåerna i trappstegsmodellen är indelade i följande fem steg:

2022 får andelen fossila drivmedel utgöra max 80 procent

2024 får andelen fossila drivmedel utgöra max 55 procent

2026 får andelen fossila drivmedel utgöra max 30 procent

2028 får andelen fossila drivmedel utgöra max 10 procent

2030 ska transportarbetet vara 100 procent fossilfritt

Tidtabellen är tänkt som en miniminivå där transportköpare som har satt mål om fossilfria transporter före 2030 uppmuntras att ta stegen i snabbare takt. Trappan kan användas för att jämföra åkerier och transportbolag mot varandra utifrån vem som klarar att ta kliven i trappan snabbast. Observera också att när detaljerna för i vilken takt nivåerna i reduktionsplikten blir klara kommer trappstegsmodellen att anpassas så att den ligger före den lagstadgade plikten.

Även Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen har ställt sig bakom modellen.

Läs debattartikeln: https://www.nyteknik.se/