Västervik Miljö & Energi

Inrapporterade klimatmål:

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) åtar sig att till 2030-12-31 bli ett netto fossilbränslefritt energi- och infrastrukturföretag.

VMEAB:s utsläpp av växthusgaser beror huvudsakligen på:

• Olja som reserv- och spetslastbränsle vid fjärrvärmeproduktion.

• Plast i avfallsbränsle.

• Fossila fordonsdrivmedel i form av bensin och diesel.

Åtgärderna består därmed till största delen av att ersätta den kvarvarande andelen fossil eldningsolja i fjärrvärmeanläggningarna, minimera andelen plast i avfallsbränslet genom bättre utsortering och återvinning av plasten, samt att ersätta befintliga tunga och lätta fordon som drivs med fossil diesel eller bensin, med ren eldrift, 100% biogasdrift, HVO100 eller andra fossilbränslefria alternativ.

Uppföljning ska göras genom redovisning av VMEAB:s totala nettoutsläpp av CO2-ekvivalenter fr.o.m. 2016 och därefter kalenderårsvis vid varje årsskifte.

Underlagen beräknas med hjälp av vedertagna beräkningsmodeller och nyckeltal, baserade på förbrukning av olja, bensin och diesel, samt andelen fossil plast i avfallsbränslet.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.