Van Werven Sweden AB

Inrapporterade klimatmål:

Med dagens volymer så bidrar Van Werven Sweden med att spara in 45.000 ton Co2 utsläpp genom att mekaniskt materialåtervinna hårdplast och återföra materialet till producentledet. Vår förhoppning är att fler kommuner, insamlare och plastproducenter väljer att materialåtervinna istället för att energiåtervinna och att vi kan vara en del av dessa organisationers arbete mot en fossilfri framtid.