För att de färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft ska kunna genomföras kommer det att krävas samverkan på flera nivåer. Fossilfritt Sverige utvecklar nu tillsammans med företag i Jämtland/Härjedalen en regional handlingsplan för att genomföra färdplanerna och öka näringslivets konkurrenskraft. En modell som fler regioner sedan kan ta efter.

När färdplanerna nu ska sättas i verket är det viktigt att både stora och små företag i branscherna runt om i hela landet involveras. Fossilfritt Sverige kommer därför att ta fram arbetssätt för detta som fler näringslivsnätverk runt om i landet kan ta efter.

En grupp regionalt verksamma företag i Jämtland/Härjedalen med Jämtkraft och Länsförsäkringar Jämtland i spetsen har initierat en regionalisering av färdplanerna inom näringslivsplattformen Samling Näringsliv för att klara av region Jämtland/Härjedalens målsättning om fossilfrihet redan 2030.

Tillsammans med Fossilfritt Sverige kommer näringslivsnätverket nu att ta fram en regional handlingsplan, hitta vägar för kunskapshöjning, utveckla nya affärsmodeller i olika värdekedjor och undanröja hinder för små och medelstora företag. Efter en första analys del kommer det skapas ett upprop som små och medelstora företag kan ansluta sig till.