Pressmeddelande

Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018 har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Samtidigt återstår många utmaningar och tempot måste nu öka i omställningen. Idag släpper Fossilfritt Sverige den första uppföljningen av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

– Det övergripande intrycket är att både näringslivet och politikerna har ökat tempot de senaste två åren, även om det utifrån det akuta läget fortfarande går för långsamt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

22 näringslivsbranscher har sedan 2018 presenterat sina egna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Där visar branscherna hur de ska kunna bli fossilfria eller klimatneutrala till senast 2045 och vad som krävs från politiskt håll för att det ska bli möjligt. Den första uppföljningen fokuserar på vilka åtgärder som vidtagits inom näringslivet och hur långt arbetet har kommit med att genomföra de 54 förslag som Fossilfritt Sverige i tidigare rapporter lyft fram som mest prioriterade. Rapporten visar vilka förslag som genomförts, vilka som inte genomförts och vilka som delvis genomförts eller är på gång att genomföras.

Rapporten lyfter fram det som branscherna tillsammans anser vara de fem viktigaste politiska beslut som fattats sedan 2018 och de fem viktigaste utmaningarna framåt.

Viktigaste besluten som tagits:

  • Fastlagd långsiktig reduktionsplikt för bensin och diesel från 2022 till 2030 och skattebefrielse för biogas under 10 år och HVO och etanol på ett år.
  • Utökat och breddat industrikliv till företag som är med i utsläppshandeln.
  • Förstärkt klimatkliv där 75 procent av stöden går till näringslivet som inte är med i utsläppshandeln.
  • Mål om halverad tid för tillståndsprocesser för region- och stamledningar genom att bland annat pröva nya metoder för att ta beslut.
  • Gröna kreditgarantier på 80 miljarder kronor 2024 ska minska risk för banker som tvekar att finansiera stora industriomställningar.

Viktigaste utmaningarna framöver:

  • Cirkulära lösningar
  • Snabbare och effektivare tillståndsprocesser
  • Satsning på utbildning och rekrytering
  • Tydliga riktlinjer och system för hållbar offentlig upphandling
  • Helhetsgrepp kring elektrifieringen

Läs uppföljningsrapporten

I den här första uppföljningsrapporten lyfts ett par viktiga framsteg som skett inom varje bransch sedan färdplanerna lanserades, tillsammans med några av de utmaningar som behöver lösas. Här presenteras även de fem viktigaste besluten som tagits och de fem viktigaste utmaningarna där politiska beslut behöver tas i närtid för att färdplanerna ska kunna genomföras.

I Bilaga 1 finns en uppföljning av alla de sammanlagt 54 förslag som Fossilfritt Sverige tagit fram och lämnat över till regeringen i tre rapporter för att hjälpa politiken att prioritera.

I Bilaga 2 har branscherna själva fått beskriva hur de har arbetat sedan färdplanen lanserades genom att lista exempel på företagsåtgärder, initiativ eller arbetssätt inom branschen.

Se seminariet Fossilfri konkurrenskraft

Mer information om konferensen