Svante Axelsson och Karl-Petter Thorwaldsson

Pressmeddelande:

För att Sveriges ska kunna bli oberoende av fossila bränslen kommer det krävas stora investeringar i industriomställning. Under torsdagen överlämnade Fossilfritt Sverige en finansieringsstrategi till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson som visar hur statens bidrag inte framför allt består av att gå in med skattemedel i investeringar utan att på olika sätt bidra till att minska riskerna vid privat finansiering.

– Det finns idag mycket kapital på marknaden med intresse för gröna investeringar.  Utmaningarna för företagen är att hitta rätt sorts finansiering som är tillräckligt riskvilligt och långsiktigt. Staten kan då bidra med lån och kreditgarantier, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Den svenska industriomställningen handlar både om hur företag som idag har stora utsläpp inom till exempel stålindustrin eller drivmedelsbranschen tar fram metoder för att bli fossilfria och etablerandet av nya verksamheter som producerar produkter och tjänster som kan bidra till minskade utsläpp som till exempel elbilsbatterier. Det handlar om både stora industrier och små och medelstora företag. Fossilfritt Sveriges finansieringsstrategi har identifierat vilka utmaningar de olika typerna av företag står inför och föreslår åtgärder som regering och myndigheter kan vidta för att stötta dem.

Det finns redan idag många stödsystem på plats men de har också stora luckor. Till exempel kan det vara svårare för ett företag som idag har stora utsläpp att hitta finansiering för att bli fossilfria än för nystartade företag som introducerar gröna tekniker.

Statens roll är att skapa förutsättningar för investeringar dels genom att se till att det finns infrastruktur för fossilfria transporter, el och vätgas dels genom att stimulera marknaden för produkter med lägre klimatavtryck vilket tillexempel görs genom reduktionsplikten och handeln med utsläppsrätter. Ett tredje uppdrag handlar om att minska risker vid investeringar i fossilfri teknik. Staten kan här bidra med ett antal tjänster som marknaden inte förmår att genomföra på egen hand.

Fossilfritt Sverige föreslår i strategin till exempel att dessa tjänster borde inrättas:

  1. Dubblera de gröna kreditgarantierna från 80 till 160 miljarder och låt de även gälla för lån under 500 miljoner kronor vilka inte omfattas idag.
  2. Ge ut omställningslån. Det saknas idag en svensk aktör som kan var snabbfotad och ge ut stora lån till projekt eller företag i tidiga skeden med relativt hög risk och långa tidsperspektiv.  
  3. Starta ett antal nischade investeringsfonder. Nya och växande företag är ofta beroende av att ta in kapital för att utveckla verksamheten i tidiga skeden. En investeringsfond sätter en kvalitetsstämpel som underlättar för det privata kapitalet att bidra
  4. Inför en mäklartjänst till att matcha investeringar. Det finns behov av ökad kompetens och kapacitet att göra kreditbedömningar vid olika investeringar och att koppla ihop företag och projekt med olika sorts finansiärer.
  5. Inför en tjänst som guidar aktörer rätt inom de svenska och europeiska stödsystemen. Det är idag svårt för företag, projekt och finansiärer att förstå Sveriges och EU:s flora av stödsystem och fonder. 
  6. Bilda ett expertkompetenscentrum. Det finns ett stort behov kompetens som gör en samlad bedömning av olika teknikers klimatnytta och hur olika politiska styrmedel påverkar dess förutsättningar så att riskerna för det privata kapitalet minskar. 

– Flera stater lanserar nu stora summor i stöd till sina industrier. Detta kan skada omställningen på sikt eftersom det skapar ojämlikhet på marknaden, och om utvecklingen fortsätter i den riktningen kan även vi tvingas öka de ekonomiska stöden för att svenska företag inte ska få sämre förutsättningar, säger Svante Axelsson.

Läs Finansieringsstrategin