Pressmeddelande:

Nu ska tempot i omställningen till fossilfria transporter i Örebro län öka. Idag presenterades ett nytt samarbete mellan företag, kommuner, region, akademi och länsstyrelsen för att minska koldioxidutsläppen från transporterna i regionen. Projektet är en del av Fossilfritt Sveriges arbete med att genomföra näringslivets färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

– Det är många aktörer som nu vill ta stora steg mot att bli fossilfria och för att skapa föreutsättningar för dem behövs ett samarbete mellan många olika samhällsaktörer. Det finns många utmaningar i omställningen men också många möjligheter att stärka den egna konkurrenskraften, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Transporterna i Örebro län ska enligt regionens mål minska växthusgasutsläppen med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Det ligger i linje med det nationella målet för transportsektorn. Det nya nätverket har bildats av transportsektorns representanter i länets energi- och klimatråd i samarbete med Fossilfritt Sverige.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft där de beskriver hur de kan bli fossilfria före 2045. Eftersom det krävs ett samarbete mellan olika branscher och andra aktörer i samhället för att genomföra färdplanerna startas nu regionala nätverk som fokuserar på olika delar av omställningen. Tidigare har nätverk startats i Jämtland/Härjedalen och på Gotland. I Örebro län kommer fokuset till en början att ligga på transporter.

Nätverket kommer bland annat att:

  • ta fram en upphandlingsskola för fossilfria transporter för både transportföretag och transportköpare.
  • ta fram en tidsaxel för hur omställningen ska gå till, och när ladd- och tankinfrastruktur kommer finnas på plats.
  • utveckla en dialog mellan näringsliv och politiker för att öka kunskapen, röja undan hinder och skapa förutsättningar för att lyckas med omställningen. 

– Det är glädjande och viktigt att näringslivet nu kliver fram och är beredda att ställa om. Det är extra intressant att just transportbranschen tar initiativ. Örebro län är ju ett nationellt logistiskt nav och en stor del av länets klimatgasutsläpp kommer från just transporter. Från statens sida har vi kunnat stödja denna omställning genom Klimatklivet. Stödet accelererar omställningstakten och möjliggör investeringar som annars inte skulle blivit av, säger Maria Larsson, landshövding Örebro län.

– Det finns en stor vilja bland företagen i länet att bli fossilfria och tillsammans har vi nu möjlighet att driva frågan och skapa förutsättningar för varandra. Det kommer underlätta när det gäller att göra de investeringar som krävs för att nå målet, säger Åke Algotsson, filialchef, Stena Recyling i Örebro.

Andra regionala nätverk för fossilfri konkurrenskraft