I ett upprop inom näringslivsplattformen Samling Näringsliv har ett tjugotal företag i Jämtland och Härjedalen ställt sig bakom ett samarbete för att genomföra färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft. Genom att samarbetet utgår från värdekedjor vill man hitta lösningar som gör det möjligt för såväl stora som små företag att minska sina utsläpp och bidra till målet om en fossilbränslefri region 2030.

Initiativet har tagit fram rapporten ”Regional handlingsplan för fossilfrihet från näringslivet i Jämtland Härjedalen”. Rapporten lyfter det som utmärker Jämtland Härjedalen när det kommer till näringslivets struktur, klimatpåverkan och klimatnytta. De nationella färdplaner som behandlas i den regionala rapporten är färdplaner vars branscher har stor betydelse för regionens ekonomi, geografiska omfattning, roll i omställningen samt har stor betydelse för regionens utsläpp. Den regionala kartläggningen utgår ifrån målen och åtgärderna i de nationella planerna och på så sätt stödjer den deras genomförande.

Målsättningen nu är att få fler företag att delta för att skapa berättelsen om fossilfri konkurrenskraft i Jämtland Härjedalen och ta fram åtgärder i ett par värdekedjor inom de områden som den regionala rapporten visar är viktiga för att nå klimatmålen.

Nästa steg är att alla företag som ställer sig bakom initiativet påbörjar arbetet med att ta fram konkreta åtgärder för fossilfri konkurrenskraft i sina respektive värdekedjor.

Fossilfritt Sverige stöttar arbetet som är en modell för hur näringslivet även i andra regioner kan samverka runt färdplanerna.

Läs företagens gemensamma debattartikel