22 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Nio av dem presenterades under 2020 och ur dem har Fossilfritt Sverige plockat ut 17 särskilt prioriterade förslag där regeringen behöver fatta beslut snarast.

Branscher som berörs i förslagen:

 • Dagligvaruindustrin
 • Elbranschen
 • Fordonsindustrin – lätta fordon
 • Fordonsindustrin – tunga fordon
 • Gasbranschen
 • Lantbruksbranschen
 • Petroleum- och drivmedelsbranschen
 • Skidanläggningsbranschen
 • Återvinningsindustrin

Några av förslagen i rapporten är:

 1. För att kunna elektrifiera industrin och transporterna i snabb takt bör regeringen ge Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram en elnätsplan som svarar mot det fossilfria samhällets behov där det framgår vilka elledningar som är prioriterade och med vilken tidsplan som elledningarna bör dras.
 2. Behåll skatteundantaget för rena och höginblandande biodrivmedel genom att arbeta för att EU ska förlänga skattebefrielsen även efter 2021.
 3. Ta fram en tidsatt handlingsplan med konkreta etappmål för elektrifieringen av tunga transporter, förslagsvis genom att Energimyndigheten får ett uppdrag som även inkluderar lätta fordon.
 4. Inför en biopremie eller en annan form av kompensation till jord- och skogsbrukare som kör sina arbetsmaskiner på biodrivmedel. Kompensationen ska motsvara den skatterabatt som finns för de som kör på fossila bränslen.
 5. Sätt ett nationellt planeringsmål för biogas och andra förnybara gaser för att stimulera investeringar i svensk produktion. Målnivån sätt förslagsvis i linje med Biogasmarknadsutredningen på totalt 10 TWh till 2030.