XR Logistik AB

Inrapporterade klimatmål:
•       Klimatneutrala år 2035
•       Halverade klimatutsläpp år 2030 (från år 2021, för scope 1 och 2)

Våra strategier är att genom smarta lösningar och nyttjande av modern teknik minska våra klimatutsläpp. Vi arbetar med effektiva logistiklösningar, en anpassad fordons- och maskinpark, minskad bränsleförbrukning med mera med sikte mot fossilfrihet.

Ett hållbart nyttjande av fastigheter sker genom energieffektivisering och vi gör enbart inköp av el från fossilfria källor. Vi erbjuder våra kunder gröna alternativ i våra kärnverksamheter.

Vi inom XR koncernen är certifierade enligt Fair Transport och vi har som mål att alla våra anslutna transportörer också ska vara det år 2024.

Inom XR koncernen arbetar vi även med resurshushållning och bidrar till positiv miljö- och klimatpåverkan genom bland annat ökad förädlingsgrad av avfall

Om aktören:
Vi erbjuder heltäckande och hållbara transport- och logistiklösningar av alla sorters gods, såväl inrikes som utrikes. Tillsammans inom XR koncernen arbetar vi för att nå våra hållbarhetsmål

Läs mer om XR Logistik AB:s klimatarbete