Wihlborgs fastigheter

Inrapporterade klimatmål:

Övergripande: Halverade utsläpp år 2030 och klimatneutrala år 2045

Våra klimatmål har godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi).

Koncernen ska till 2030 ska halvera koldioxidutsläppen i scope 1–2 jämfört med 2018 vilket innebär att vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 2 750 ton CO2-ekvivalenter.

För scope 3 (indirekta utsläpp i värdekedjan) ska vi utöka mätningen, redovisa detta och successivt minska utsläppen även för dessa delar.

Koncernens koldioxidutsläpp i scope 1–2 ska understiga 1,5 kg CO2­ekvivalenter per kvadratmeter vid utgången av år 2022.

Vi fortsätter att miljöcertifiera ny- och ombyggnadsbyggnadsprojekt samt ökar volymen miljöcertifieringar i befintligt fastighetsbestånd. Långsiktigt är målet att 100 procent av våra fastigheter i koncernen ska vara miljöcertifierade. Delmål att 80% av kontorsfastigheterna i Sverige är certifierade till år 2022.

Vi hushåller med resurser och optimerar vår användning av energi, material och vatten, samt systematiskt hanterar vårt avfall (resurser) utifrån avfallstrappans principer. Öka andelen förnybart, återvunnit eller återbrukat byggmaterial vid avrop alternativt projekt.

Vi har signerat LFM30 (www.flm30.se): Tillsammans med våra kollegor i bygg- och anläggningsbranschen i Malmö har vi satt ett ambitiöst mål om att vara klimatneutrala år 2030 genom Lokal Färdplan Malmö (LFM 30). Det innebär att alla projekt och vår förvaltning inom region Malmö inte ska bidra till några utsläpp av växthusgaser senast år 2030.

Har signerat den nationella färdplanen: Riksdagen har beslutat att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll år 2045 genom Bygg- och anläggningsbranschens nationella färdplan. Detta gäller även vår verksamhet och innebär att vi strävar mot klimatneutralitet för hela vår värdekedja senast år 2045.

Läs mer om Wihlborgs fastigheters klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.