Veidekke Entreprenad

Inrapporterade klimatmål:

Vi har antagit de nationella målen om fossilfritt Sverige och förbundit oss att följa den branschgemensamma färdplanen ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft för Bygg- och anläggningssektorn” som är ett initiativ från Fossilfritt Sverige. Vårt viktigaste mål till 2025 är 30% reduktion av klimatutsläppen kopplat till vårt basår 2018.

2045 är målet klimatneutralitet med netto nollutsläpp av växthusgaser.  

Läs mer om Veidekke Entreprenads klimatarbete