Vännäs kommun

Inrapporterade klimatmål:

Vännäs kommun vill:
– I samverkan med BioFuel Region åstadkomma konkreta, lokala insatser för att minska klimathotet, via övergång till energi baserad på förnyelsebara råvaror
– Att arbetet med Ålborgsåtagandena ska vara aktivt och integrerat i all verksamhet.
– Att kommunen ska arbeta aktivt med att påverka och uppmuntra samhället och medborgarna i riktning mot en hållbar utveckling.
– Att alternativa och moderna energikällor ska få en stor betydelse i kommunen.
– Att till 2020 ska antalet miljöfordon öka med minst 30%. Visionen är att användningen av fossilt bränsle för transporter ska ha upphört år 2030.
– Engagera medarbetare och verksamheter i kommunen i energi och klimatarbete.
– Minska det totala resandet genom att erbjuda videokonferenser.
– Att kommunen ska vara ett föredöme i omställningsarbetet till förnyelsebara drivmedel.