Vacse AB (publ)

Inrapporterade klimatmål: ”Vacse AB (publ) ska arbeta mot att sänka moderbolagets samt fastighetsportföljens totala utsläpp av växthusgaser. Genom driftoptimering av befintliga installationer, förnyelsebar energi och tydligt uppsatta mål genomsyrar hållbarhetsmålen hela organisationen. Till 2018/2019 skall portföljens totala energiförbrukningen ned 3% vilket motsvarar 49 ton CO2 och långsiktigt arbetar bolaget mot 2030-målet om minskade utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent till 2030 jämfört med 1990.”

Hemsida: www.vacse.se