Vacse AB (publ)

Inrapporterade klimatmål:

Vacse AB (publ) ska arbeta mot att sänka moderbolagets samt fastighetsportföljens totala utsläpp av växthusgaser. Genom driftoptimering av befintliga installationer, förnyelsebar energi och tydligt uppsatta mål genomsyrar hållbarhetsmålen hela organisationen. Till 2022/2023 skall fastighetsportföljen klimatpåverkan minskas ytterligare till att uppgå till maximalt 2,5 kg/m2. Långsiktigt arbetar bolaget mot 2030-målet om minskade utsläpp av växthusgaser med minst 75 procent till 2030 jämfört med 1990.

Läs mer om Vacses klimatarbete