Uppsala kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsalakommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor. Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för värmebehov sker med förnybara energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion år 2020.Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, maskinparken och upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2023.”

Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.uppsala.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.