Inrapporterade klimatmål:

Swedisols mål är att halvera energianvändningen i svenska byggnader och att göra tillverkningen av mineralull fossilfri och användningen cirkulär.

Swedisols medlemmar har kartlagt sina utsläpp och satt mål som leder till netto noll-utsläpp 2045 i Sverige. Mellan 2010 och 2020 har Swedisols medlemmar reducerat sina koldioxidutsläpp med 20 procent. Fram till 2030 är målet att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent i jämförelse med 2015 och nå netto nollutsläpp senast 2045.

Läs mer om Swedisols klimatarbete