Svensk Betong

Inrapporterade klimatmål:

Betongbranschen vill vara en naturlig del i det hållbara samhällsbyggandet. Hittills har klimatpåverkan från betong till husbyggnation generellt minskat med 20 % främst kopplat till cementtillverkningen. Genom aktiva val och optimering av betongsammansättning och användning av alternativa bindemedel går det att nå lägre redan idag – ca 30 % lägre klimatpåverkan. Nu vill vi nå halverad klimatpåverkan inom 5 år och målet är klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv. Ett liknande utvecklingsarbete sker för betong till anläggningskonstruktioner. Arbetet omfattar konkreta åtgärder på kort sikt och behov av tekniksprång inom cementindustrin för att nå målet om klimatneutral betong.

Läs mer om Svensk Betongs klimatarbete