Strukton Rail AB

Inrapporterade klimatmål:

Struktons företagsinternt mål 2021: Minska CO2 utsläpp från våra drift- och förmånsbilar med 10 % (kg CO2/anställd).

Struktons långsiktig ambition;
Från och med år 2020 är ambitionen att alla personbilar som köps in ska vara elbilar, laddhybrider eller biogasbilar. Till år 2030 är visionen att hela personbilsparken ska vara fossiloberoende.
 
Läs mer om Struktons klimatarbete