Specialfastigheter Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Scope 1 och 2: 50% absolut minskning av utsläpp till 2030, basår 2018

Scope 3: 50% minskning av utsläpp från byggnation per byggd/ombyggd kvm BTA till 2030, basår 2018

Långsiktigt klimatmål: nettonollutsläpp 2045 från hela värdekedjan

Läs mer om Specialfastigheter Sveriges klimatarbete