Saint-Gobain Sweden AB

Inrapporterade klimatmål:

För 2020 har vi i enlighet med Fossilfritt Sveriges mål kartlagt alla våra utsläpp i Scope 1-3 enligt GHG-protocol. Vår målsättning efter denna kartläggning och med identifierad bakomliggande handlingsplan, är att våra absoluta klimatutsläpp (Scope 1-3) skall minska med 40% till 2030 i förhållande till 2017. Vår plan är att ha netto noll utsläpp senast 2045. Med hjälp av en digital dashboard har vi möjlighet att löpande följa reduceringen av klimatutsläppen samt revidera målsättningen med tiden.

Hållbarhet har högsta prioritet inom Saint-Gobain koncernen och Saint-Gobain Sweden AB har hittills minskat de relativa klimatutsläppen med 25% jämfört med 2010 (Scope 1-2).

Förutom ett starkt åtagande kopplat till Fossilfritt Sverige är vi även medlemmar i initiativet LFM30.

Under flertalet år har vi arbetat för att stötta utvecklingen av ”lätta” konstruktioner/byggelement, då vi tidigt såg fördelen med dessa ur ett hållbarhetsperspektiv jämfört med ”tunga” och ofta importerade byggelement. Dessa lätta konstruktioner/byggelement ska såklart möta de minimikrav som definieras i Boverkets Byggregler (BBR) kopplat till energi, brand- och fuktsäkerhet, ljudreduktion etc. Vi kan utifrån gällande byggregler redan idag bidra till reduktioner för flervåningsbyggnader genom att erbjuda lösningar som möjliggör ett hållbart byggande i linje med målsättningarna inom Fossilfritt Sverige.

Läs mer om Saint-Gobain Swedens klimatarbete