Region Västernorrland

Inrapporterade klimatmål:

Delmål för 2024:

  • Koldioxidutsläpp från det vi konsumerar, vår energianvändning och våra transporter ska minska i enlighet med den klimatbudget som Region Västernorrland tar fram.
  • Våra leasade och egenägda fordon ska vara fossilfria 2024.
  • Total energianvändning4 i egna fastigheter ska minska med minst 12 procent, motsvarande 11 GWh, jämfört med 2018 vilket ger en användning av högst 150 kWh/m2 bruksarea.
  • Andelen förnybar egenproducerad el är 2024 minst 4 procent av den totala elanvändningen
  • 2024 ska alla tillgångar i fonder vara placerade i fossilfria företag.
  • Öka andelen sjukresor med kollektivtrafik till 25 procent.
Läs mer om Region Västernorrlands klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.