Region Kronoberg

Inrapporterade klimatmål:

Övergripande mål i Gröna Kronoberg (regionala utvecklingsstrategin):
– Klimatpåverkan ska minska. Utsläpp av koldioxid i Kronobergs län från fossila bränslen ska till år 2025 ha minskat till 1,5 ton per år och länsinvånare.
– På väg mot ett plusenergilän. 80 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer 2025 från förnybara källor

Interna klimatmål i Region Kronobergs hållbarhetsprogram och Trafikförsörjningsprogram:
– År 2023 används 100 procent förnybara drivmedel i våra ägda och leasade fordon
– År 2023 ska koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och interna godstransporter minska med 25 procent jämfört med 2017.
– År 2023 ska koldioxidutsläppen från arbetspendling minska med 25 procent jämfört med 2018.
– År 2020 har utsläppen av medicinska gaser minskat med 80 procent jämfört med 2018
– Förbrukning av el och värme ska minska med 1 procent per år under perioden 2019-2023.
– Andelen egenproducerad energi ska öka. År 2022 ska ytterligare 100 kW solceller installeras vilket innebär en total installerad effekt på 466 kW.
– Vi ska minska klimatpåverkan från byggnation genom hållbara materialval och byggprocesser. Trä ska prioriteras när lämpligt.
– Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara bränslen år 2020.

Läs mer om Region Kronobergs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.