Inrapporterade klimatmål:

Det koncernövergripande målet är att Peabs verksamhet ska vara klimatneutral år 2045. Delmål på vägen mot klimatneutralitet är att till 2030 (jfr 2015) reducera koldioxidintensiteten*:
•    i egen verksamhet med 60% (Scope 1+2)
•    för köpta insatsvaror och tjänster med 50% (Scope 3)**

* utsläpp (ton CO2e) / omsättning (MSEK)
** avgränsat till prioriterade produkter och tjänster: betong/cement, asfalt/bitumen, stål, transport- och maskintjänster, avfallshantering, tjänsteresor

Läs mer om Peabs klimatarbete