Nyköpings kommun

Inrapporterade klimatmål:

Det övergripande klimatmålet för Nyköpings kommun är att utsläppen av växthusgaser fortsatt ska minska även med en ökande befolkningstillväxt för att vara noll (nettoutsläpp) år 2045.

Kommunen har dessutom tre konkreta klimatmål för den egna verksamheten:
1. Den kommunala organisationens förbrukning av fossila drivmedel ska minska med 20% till år 2020 jämfört med 2014.
2. I kommunkoncernen ska den totala
energianvändningen exkl. transporter minska med 20% till år 2020 jämfört med 2008 i befintlig verksamhet.
3. Minst en utbildningsinsats ska årligen erbjudas för att öka kompetens, medvetenhet och kunskapen om klimat- och energifrågor i såväl den kommunala organisationen, bolag och hos invånare i kommunen.

Läs mer om Nyköpings kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.