Nyfosa AB

Inrapporterade klimatmål:

Nyfosa ställer sig bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft, som har en målsättning att bygg- och anläggningssektorn ska halvera koldioxidutsläppen mellan 2020 och 2030, ytterligare halvera dem mellan 2030 och 2040 för att slutligen nå klimatneutralitet 2045.

Nyfosas hållbarhetmål är:

Leverantörsansvar
År 2021 ska Nyfosa anta en uppförandekod för leverantörer och inhämta de största leverantörernas bekräftelse på uppförandekoden.

Grön bilaga hyresavtal
År 2021 ska 100 stycken nytecknade eller omförhandlade hyresavtal innehålla en grön bilaga.

Miljöcertifiering
År 2025 ska 50 procent av fastigheterna som ägts hela året ha en miljöcertifiering och 100 procent år 2030.

Förbrukningseffektivisering
År 2025 ska energiförbrukningen per kvadratmeter ha minskat med 10 procent jämfört med 2020.

Jämställdhet
Nyfosa ska långsiktigt uppnå en jämställd förvaltningsorganisation med fördelningen minst 40 procent av kvinnor respektive män i varje yrkesgrupp.

Läs mer om Nyfosas klimatarbete